יום ראשון 9 Hechvane (תש"ד)
שיעורים: חומש: וירא,ראשון עם פירש"י.
תהילים: מט-נד.
תניא: והנה העליונים... 'קמה' עו"ג.

Lorsque mon père1 avait quatre ou cinq ans, il se rendit chez son grand-père, le Tséma’h Tsédek, durant le Chabbat Vayéra, et il se mit à pleurer en lui demandant : « Pourquoi D.ieu est-il apparu à notre père Avraham et n’apparaît-Il pas à nous ? »

Le Tséma’h Tsédek lui répondit :

« Lorsqu’un Tsaddik à l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans décide de se circoncire, il mérite que D.ieu se révèle à lui. »2