ב"ה

Nitsavim-Vayelekh: Sceller l’alliance

Deutéronome 29,9–31,30

Première lecture – Deutéronome 29,9–28
Troisième lecture: Deutéronome 30,7–14
Quatrième lecture: Deutéronome 30,15–31,6
Cinquième lecture: Deutéronome 31,7–13
Sixième lecture: Deutéronome 31,14–19
Septième lecture – Deutéronome 31,20–30

La Paracha
Parachat ‘Houkat
Cette page en d'autres langues