יום חמישי 27 ‘Hechvane (תש"ד)
שיעורים: חומש: תולדות,חמישי עם פירש"י.
תהילים:קכ-קלד.
תניא: עיין ע"ח ... אפים כנודע.

Rabbi Aïzik Halevi de Homil raconta :

Lorsque je vins à Lyozna, j’y rencontrai des ‘Hassidim âgés, qui avaient été les disciples du Maguid et de Rabbi Mena‘hem Mendel de Horodok. Ils avaient coutume de dire :

Aie de l'affection pour un Juif et D.ieu aura de l'affection pour toi.

Fais une bonté à un Juif et D.ieu te fera une bonté.

Rapproche un Juif de toi et D.ieu te rapprochera de Lui.