שבת 1er ‘Hechvane, Chabbat Roch ‘Hodech (תש"ד)
הפטורה : שובה - יכשלו בם. מי אל כמוך - מימי קדם.
שיעורים: חומש: נח, שבת עם פירש"י..
תהילים:א-ט.
תניא: והנה זלעו"ז.. המעלות.

À Min’ha, ainsi que le lundi et le jeudi de la semaine qui vient (Lekh Lekha), la troisième alyah (« Israël ») commence par Vayéra Hachem el Avram etc.

Le Rabbi mon père dit à quelqu’un en ye’hidout :

Depuis que D.ieu dit à Avraham notre père « Va-t-en de ton pays »1 et il est ensuite écrit « Avram voyagea continuellement vers le sud »,2, commença le mystère des birourim.3 En fonction des décrets de la Divine Providence, l’homme se dirige vers l’endroit où les « étincelles »4 qu’il doit purifier attendent leur délivrance.

Les Tasdikim, qui sont doués de vision, voient où leurs birourim les attendent et ils s’y rendent donc d’eux-mêmes. Pour les hommes du commun, en revanche, la Cause de toutes les causes et l’Initiateur Premier5 suscite diverses causes et circonstances pour qu’ils parviennent dans l’endroit où réside leur devoir d’accomplir la avoda des birourim.