יום ראשון 23 ‘Hechvane (תש"ד)
שיעורים: חומש: תולדות,ראשון עם פירש"י.
תהילים:קח-קיב.
תניא: ל. מודעת...ומספר וד"ל.

Le Tséma’h Tsédek fut arrêté vingt-deux fois lors de la conférence rabbinique de Petersbourg en 5603 (1843), du fait de son opposition aux exigences du gouvernement de modifier l’éducation, etc. Le ministre lui demanda : « N’est-ce pas une rébellion contre le gouvernement ? »

Le Tséma’h Tsédek répondit : « Celui qui se rebelle contre le gouvernement est passible de la peine de mort physique. Celui qui se rebelle contre la Royauté Céleste est condamné à la mort spirituelle. Laquelle est la plus grave ? »