וְזֶה כָּל הָאָדָם וְתַכְלִית בְּרִיאָתוֹ וּבְרִיאַת כָּל הָעוֹלָמוֹת, עֶלְיוֹנִים וְתַחְתּוֹנִים, לִהְיוֹת לוֹ דִּירָה זוֹ בְּתַחְתּוֹנִים.

VÉZÉH KOL HAADAM VÉTA'HLIT BRIATO OUVRIAT KOL HAOLAMOT ÉLYONIM VETA'HTONIM LIHYOT LO DIRA ZO BETA’HTONIME.

Le but de la création de chaque Juif et de la création de tous les mondes est de faire une demeure pour D.ieu ici-bas.

(Tanya chap. 33)

Pourquoi D.ieu a-t-il créé chacun d'entre nous et l'univers tout entier ? Pour qu'en respectant la Torah et les Mitsvot, nous puissions faire de nous-mêmes, de nos maisons et du monde qui nous entoure un endroit où D.ieu puisse résider, un endroit où Il vivra exactement comme nous vivons dans nos maisons