והנה, הארה זו, אף שלמעלה -

בעולמות העליונים ביותר שלמעלה מהגבלה וגבול, היא מאירה ומתפשטת בבחינת בלי גבול ותכלית, -

בלי גבול ובלי סוף, להחיות עולמות נעלמים לאין קץ ותכלית, -

גם סוגי עולמות אלה הם בלי גבול, וגם כל עולם מהם הוא באופן של בלי גבול ותכלית, כמו שכתוב באדרא רבא, -

שישנם עולמות נעלמים לאין קץ ותכלית, אף-על-פי-כן ברידתה -

ברדת ההארה - למטה על ידי צמצומים רבים להחיות הנבראים והיצורים והנעשים, -

הנבראים שבעולמות "בריאה", "יצירה" ו"עשיה". מכך מובן שלפני זה מדובר אודות עולם ה"אצילות" ועולמות אין-סוף שלמעלה מעולם ה"אצילות", היא נחלקת דרך כלל למספר תרי"ג, -

613, כנגד תרי"ג מצות התורה, שהן הן תרי"ג מיני המשכות הארה זו מאור-אין-סוף ברוך-הוא, להאיר לנשמת האדם הכלולה מרמ"ח -

248 אברים ושס"ה -

365 גידים, -

שביחד הם תרי"ג (613), אשר בעבורה -

בשביל נשמתו של יהודי, הוא עקר תכלית ירידת והמשכת הארה זו למטה לכל הנבראים והיצורים והנעשים, -

הנקראים כולם " מטה ", לעומת העולמות שלמעלה מהגבלה, שתכלית כולן -

של כל הנבראים, הנוצרים והנעשים, הוא האדם, כנודע: -

הרי, למרות שאלקות היא פשוטה בתכלית הפשיטות, ולא שייך באלקות ענין של חלקים, אך, בההארה האלקית המאירה בעולמות למטה שעיקרם ותכליתם היא נשמתו של יהודי - שייך הענין של חלקים. ובאופן כללי הם תרי"ג (613) חלקים בהם מתחלקת ההארה, ובפרטיות - יסביר רבנו הזקן להלן - מתחלק כל אחד מחלקים אלה, להרבה חלקים פרטיים.

והנה, מספר זה -

תרי"ג (613) - כנגד תרי"ג מצוות התורה, הוא בדרך כלל, -

באופן כללי מתחלקת ההארה לתרי"ג (613) חלקים, אבל בדרך פרט - הנה כל מצוה ומצוה מתחלקת לפרטים רבים לאין קץ ותכלית, והן הן גופי הלכות פרטיות שבכל מצוה שאין להם מספר, -

אין מספר לפרטי ההלכות שבכל אחת מהמצוות, כמו שכתוב: "ששים המה מלכות" -

דורשים חכמינו ז"ל: הן ס' מסכתות -

הש"ס, כו', "ועלמות אין מספר" -

דורשים חכמינו ז"ל: הן ההלכות כו', -

שהן בלי מספר, שהן המשכת רצון העליון כו'. -

וכיוון שהרצון העליון הוא הרי בלי גבול, כך גם פרטי ההלכות, שהם פרטי המשכות מהרצון העליון - הם בלי גבול. וכשם שלגבי תרי"ג החלקים הכלליים בהם מתחלקת ההארה, אמר לעיל, שבנשמה, הקולטת אותם, ישנם תרי"ג ענינים, רמ"ח אברים ושס"ה גידים, כך גם לגבי פרטי ההמשכות שמההארה, שהם בלי גבול - יש לנשמות ישראל כלים פרטיים לקלוט הפרטים מהארה והמשכה זו. ובלשון רבנו הזקן: וכן הוא ממש בנשמת האדם. -

שיש לנשמה כלים לקליטת הפרטים האין סופיים מהמשכה והארה זו. כי הנה, כל הנשמות שבעולם היו כלולות ב -

נשמתו של אדם הראשון, ודרך כלל היתה נשמתו -

של אדם הראשון, נחלקת למספר תרי"ג: רמ"ח אברים ושס"ה גידים, אך דרך פרט נחלקת לניצוצות אין מספר, שהן נשמות כל ישראל מימות האבות והשבטים עד ביאת המשיח ועד בכלל, שיקים אז מה שנאמר: "והיה מספר בני ישראל כחול הים, אשר לא ימד ולא יספר מרב". -

מכל האמור מובן, שנשמת אדם הראשון (המתחלקת לניצוצות אין ספור של נשמות) היה בכוחה להכיל הפרטים האין-סופיים מההמשכה וההארה של הרצון העליון, האור והחיות האלקי הנמשך לנשמות ישראל. להלן יסביר רבנו הזקן מה שהזכיר לעיל, שביעקב כתוב "ויקרא לו א-ל אלקי ישראל", שגם ביעקב האירו בנשמתו כל הפרטים מההארה האלקית, כפי ועל דרך שהיה הדבר באדם הראשון. ובלשון רבנו הזקן: