והחשבון

– גם בלי חילופי אותיות, אלא חשבון המספר של האותיות, מורה על מיעוט האור והחיות, מיעוט אחר מיעוט, עד שלא נשאר ממנו

– מהחיות, אלא בחינה אחרונה, שהוא בחינת החשבון ומספר, כמה מיני כוחות ומדרגות כלולות באור וחיות הזה המלבש בצרוף זה של תבה זו

– וכמה שנשאר מזה – על כך מורה החשבון – הרי שזו ירידה אחר ירידה ומיעוט אחר מיעוט. (ואחר כל הצמצומים האלה וכיוצא בהן, כאשר גזרה חכמתו יתברך, -

כמה ואיזה צמצומים יהיו, הוא, שהיה יכול האור והחיות להתלבש גם בתחתונים, כמו אבנים ועפר הדומם, -

ובהם אינה נראית שום חיות רוחנית, כלומר, בנבראים התחתונים עצמם, הם מהסוג הנחות ביותר, כי "אבן", דרך משל, שמה

– שיש בה האותיות בי"ת ונו"ן, מורה כי שרשה

– של האבן, משם העולה ב"ן

– חמשים ושנים, במספרו, -

השם ב"ן בא מאופן מילוי מסויים של שם הוי', ועוד אלף

– במלה "אבן", נוספת משם אחר, (לישעם) [נראה דצריך להיות: "לטעם"] הידוע ליוצרה.

– מדוע נוסף למלה "אבן" האל"ף, למרות ששרשה הוא משום ב"ן, בלי אל"ף. והנה, שם ב"ן בעצמו הוא בעולמות עליונים מאד, -

כיצד, איפוא, מתהווה ממנו אבן גשמית? רק שעל ידי צמצומים רבים ועצומים ממדרגה

– עליונה יותר, למדרגה, -

תחתונה יותר, ירד ממנו

– מהשם ב"ן שבעולמות העליונים, חיות מועט במאד מאד, עד שיוכל להתלבש באבן. וזו היא נפש הדומם

– החיות המצומצמת, המחיה ומהוה אותו

– את האבן, מאין ליש בכל רגע, וכמו שנתבאר לעיל.

– שגם בדומם יש נפש רוחנית המחיה ומהווה אותו מאין ליש. וזו

– החיות המצומצמת ביותר להחיות ולהוות את הנבראים, היא בחינת "ממלא כל עלמין", -

ממלא כל העולמות. מה שאין כן בחינת "סובב כל עלמין").

– בה החיות אינה מצומצמת בהתאם לנברא, אלא היא משפיעה בנברא כפי שהיא במדריגתה העצמית, בלי צמצום. הרי שמבחינת החיות היו יכולים להתהוות עולמות בלי גבול ותכלית, ודוקא כשהיא מתלבשת באותיות "עשרה מאמרות" ובחילופיהן וחילופי חילופיהן, מתהווים אז מהן נבראים בעלי גבול ותכלית, כפי שיוסבר להלן: וכל כח ומדרגה

– שאחרי הצמצומים, בבחינת חשבון האותיות בלבד, יכול לברא ברואים כפי בחינת מדרגה זו גם כן לאין קץ ותכלית בכמותם ואיכותם, להחיות

– אותם, עדי עד, מאחר שהוא כח ה' המתפשט ונאצל

– ומופרש, מרוח פיו, ואין מעצור כו', -

אין מעצור לפניו מלהתפשט בצורה כזו, אך שלא יהיה איכותם במעלה גדולה כל כך, כאיכות ומעלת ברואים שיוכלו להבראות מבחינת כח ומדרגת האותיות עצמן: -

ואילו הנבראים המתהווים מחילופי האותיות, ומה גם מחשבון האותיות, הם למטה באיכות ובמעלה.