וככה ממש, על דרך משל, אין-סוף ברוך-הוא ממלא כל עלמין

– כל העולמות, להחיותם, -

כמו שלמדנו במשל הנפש, שהנפש שנמצאת וממלאה את כל הגוף, כך אור אין סוף ברוך הוא ''ממלא כל עלמין'', ממלא ונמצא בכל העולמות, ובכל עולם יש ברואים לאין קץ ותכלית, רבוא רבבות מיני מדרגות מלאכים ונשמות כו', -

מספר נבראים בלי גבול בכל עולם, וכן ריבוי העולמות אין לו קץ וגבול, גבוה על גבוה כו'.

– ישנם עולמות בלי מספר, וכל עולם למעלה מהעולם השני – שכן, ההתחלקות בדברים ברוחניות, היא רק באשר לדרגה, וכשאומרים ''הרבה עולמות'', הכוונה היא, שכל אחד מהם הוא במדריגה אחרת, עולם אחד למעלה מהשני; ובכך מתבטאת ההתחלקות הגדולה בעולמות ונבראים, שהמשל על כך הוא ההתחלקות באברים, בין אבר אחד לשני. וכשם שביחס לנשמה, אי אפשר לומר שמהות ועצמות הנשמה נמצאת במוח שבראש יותר מאשר ברגלים – כך גם בנמשל, שמבחינת מהות ועצמות אין סוף אין הבדל בין עולם לעולם, אלא – ה''אין סוף'' נמצא בכל העולמות בשווה, והוא בהעלם בכל העולמות בשווה. והנה, מהותו ועצמותו של אין-סוף ברוך-הוא שוה בעליונים ותחתונים, כמשל הנשמה הנזכר לעיל, -

שמהות ועצמות הנשמה היא למעלה מהתחלקות, ואי אפשר לומר שהיא נמצאת במוחין שבראש יותר מאשר ברגלים. וכמו שכתוב בתקונים: "דאיהו

– הקב''ה, סתימו דכל סתימין", -

הוא נעלם מכל הנעלמים, פירוש

– לא שהוא נעלם יותר מאשר כל הנעלמים, אלא שהוא נעלם גם מכל הנעלמים: דאפלו בעלמין סתימין דלעילא הוא סתום ונעלם בתוכם, -

שאפילו בעולמות הנעלמים שלמעלה, הוא איננו בהתגלות, כמו שהוא סתום ונעלם בתחתונים, -

כמו שהוא בהעלם בעולמות התחתונים, כי לית מחשבה תפיסא ביה כלל, -

אין מחשבה ש''תתפוס'' בו כלל, אפלו בעולמות עליונים, -

הרי שלא שייך להבדיל ולומר שבעולמות התחתונים, מהות ועצמות אין סוף ברוך הוא, הוא שלא בהתגלות, ואילו בעולמות העליונים, הוא בהתגלות – כי, גם בעולמות העליונים הוא שלא בהתגלות כמו בעולמות התחתונים. ונמצא, כמו שמצוי שם –

בעולמות העליונים, כך נמצא בתחתונים ממש.

– הרי שגם בהימצאותו אין הבדל בין העולמות העליונים לבין העולמות התחתונים, שכן, כשם שהוא נמצא בעולמות העליונים, באותה מדה הוא נמצא גם בעולמות התחתונים.