ואיך יבא האדם החומרי למדה זו?

– לאהבת ה' כזו, ששום דבר לא יהיה בו משום מניעה לה, לכך סידרו תחילה

– לומר, ברכת "יוצר אור", ושם

– בברכת ''יוצר אור'', נאמר ונשנה באריכות

– כי, בהתבוננות נדרש שכל ענין יהיה באריכות, בהרבה פרטים, ענין וסדר המלאכים "העומדים ברום עולם", להודיע

– לאדם, גדולתו של הקדוש-ברוך-הוא, איך שכולם

– כל המלאכים, בטלים לאורו יתברך, "ומשמיעים ביראה כו', -

שהם עומדים ביראה ובביטול לפני הקב''ה, ומקדישים כו', ואומרים ביראה קדוש כו'", כלומר, -

משמעות אמירתם ''קדוש'', שהוא

– הקב''ה, מובדל מהן ואינו מתלבש בהן בבחינת גלוי, אלא

– היכן מתגלה הקב''ה? – במקום ש "מלא כל הארץ כבודו", היא כנסת ישראל למעלה

– מלכות דאצילות, מקור נשמות ישראל למעלה, הנקראת ''ארץ'', וישראל למטה, -

שבארץ שלמטה, ישנן נשמות ישראל המקיימות תורה ומצוות – הרי כאן דוקא מלא כבודו יתברך, כאן הוא מתגלה ומתלבש, כנזכר לעיל; -

את כל האמור, משיגים המלאכים העליונים, השרפים, איך הקב''ה קדוש ומובדל מהם – ודוקא ''כל הארץ'' – ''מלא כבודו''. וכן

– מסופר גם ב''ברכת יוצר'', ש "האופנים וחיות הקדש

– שמקומם בעולם ובמדירגה שלמטה מהשרפים, והם אינם בעלי השגה גדולים כל כך, להבין שאור אין סוף קדוש ומובדל מהם, אלא עבודתם היא - ברעש גדול וכו', -

ובהתפעלות המדות, הם שרים: ברוך כבוד ה' ממקומו", -

מהמקום שם הוא נמצא, לפי שאין יודעים ומשיגים מקומו, -

המקום בו מתגלה אור אין סוף – שלא כמו שהשרפים יודעים. ולכן אומרים האופנים וחיות הקודש ''ממקומו'' סתם, מהמקום שם הוא נמצא – יומשך ויתגלה; וכמו שאומרים: "כי הוא לבדו מרום וקדוש".

– שכל הענינים האמורים, של ביטול ויראה, של המלאכים השונים – שרפים, אופנים וחיות הקודש – מדובר אודותם בברכה ראשונה; וכשאדם מתעמק בכל זה – הוא מבין מכך גדולת ה', איך כל המלאכים בטלים לו יתברך.