והנה, פרטיות

– אופן, הצמצומים, איך ומה - אין כאן מקום באורם. אך דרך כלל, הן הם בחינת הסתר והעלם המשכת האור והחיות, שלא יאיר

– האור, וימשך לתחתונים

– לנבראים התחתונים, בבחינת גלוי, -

הצמצום פועל שהחיות בנבראים לא תהיה גלויה, להתלבש ולהשפיע בהן

– בנבראים התחתונים, ולהחיותם להיות יש מאין, כי אם מעט מזער אור וחיות בכדי שיהיו בבחינת גבול ותכלית, -

אם החיות היתה בהם בהתגלות, לא היו הנבראים באופן של גבול ותכלית; הצמצום פועל, שהאור והחיות לא יהיו בהתגלות בנבראים, ומה שכן בא בהתגלות, זהו מעט מאד מהאור והחיות – ולכן הם יכולים להיות נבראים בעלי גבול ותכלית, שהיא

– מעט האור והחיות הבאים בהתגלות בנבראים אחרי הצמצום, הוא, הארה מועטת מאד, וממש כלא חשיבי

– אינה נחשבת כלל, לגבי בחינת הארה בלי גבול ותכלית, -

שזהו כשההארה היא לפני הצמצום, ואין ביניהם ערך ויחס כלל, -

בין ההארה שבלי גבול המוסתרת ונעלמת, לבין ה''הארה מועטת'' (שלאחרי הצמצום), המתגלה בנבראים – אין ערך ויחס כלל, כלומר: ההבדל אינו מתבטא רק בין הרבה לבין מעט – אף שזהו הבדל בין הרבה מאד לבין מעט מאד – כי אם, אין ביניהן ערך ויחס כלל, כנודע פרוש מלת ערך במספרים, שאחד במספר יש לו ערך לגבי מספר אלף אלפים, -

המושג ''ערך'' פירושו כגון זה שלמספר אחר יש ''ערך'' לגבי מיליון בכך שהוא

– המספר אחד מהווה חלק אחד מני אלף אלפים, -

מאחר שהמספר הכולל של מיליון, מורכב מאלף פעמים אלף יחידים – הרי מובן, שלמספר אחד יש ערך ויחס לגבי המספר של אלף פעמים אלף – מיליון חסר אחד, אינו מיליון; אבל לגבי דבר שהוא בבחינת בלי גבול ומספר כלל - אין כנגדו שום ערך במספרים, -

אין מספר, ככל שיהיה גדול, שיהיה לו ערך ויחס לעומת דבר שאין לו מספר ואין לו סוף. שאפלו אלף אלפי אלפים ורבוא רבבות, -

מספר של מיליונים ומיליארדים, אינן אפלו כערך מספר אחד לגבי אלף אלפי אלפים ורבוא רבבות, -

שכן, אחד לגבי מיליוני מיליארדים, יש לו, כאמור, איזה ערך, ואילו, המספר של מיליוני מיליארדים לעומת דבר שהוא בלי גבול – אין ביניהם ערך כלל, אלא כלא ממש חשיבי.

– הם נחשבים לכלום. המספר הגדול ביותר אין לו ערך ויחס כלל לגבי דבר שהוא בלי גבול.