וכל כך עצמו וגברו הלבושים אשר אין-סוף ברוך הוא מלביש ומסתיר בהם האור והחיות, -

לא רק שהלבושים הם גדולים ורבים במספר, אלא הם מסוג כזה שההסתרה עצמה שהם מסתירים, היא גדולה וחזקה יותר, עד אשר ברא בו

– באור וחיות אלה, עולם הזה החמרי והגשמי ממש, -

''כי ישנו עולם העשי' רוחני'' – הערת כ''ק רבינו, ומהוהו ומחיהו בחיות ואור אשר ממשיך ומאיר לו, אור המלבש ומכסה ומסתר בתוך הלבושים הרבים והעצומים המעלימים ומסתירים האור והחיות, עד שאין נראה ונגלה שום אור וחיות רק דברים חומריים וגשמיים, ונראים מתים, -

נדמה שאלה הם דברים מתים, שאין בהם חיות רוחנית, וכפי שהדבר בכדור הארץ החומרי, כדלהלן. אך בתוכם יש אור וחיות המהוה אותם מאין ליש תמיד, שלא יחזרו להיות אין ואפס כשהיו, -

לפני שנבראו. שכן, לא די במה שהם נבראו פעם אחת בששת ימי בראשית, אלא, תמיד, בכל עת ובכל רגע, על האור והחיות האלקי לחדש ולהוות מחדש מאין ליש – הרי, שתמיד ישנם בהם האור והחיות האלקי המהווה אותם, למרות שאין הם נראים, ואור זה הוא מאין-סוף ברוך-הוא, רק שנתלבש בלבושים רבים, וכמו שכתוב בעץ חיים, שאור וחיות כדור הארץ החמרי הנראה לעיני בשר, הוא ממלכות דמלכות דעשיה, -

''מלכות דעשיה'' היא הספירה התחתונה ביותר ב''עולם העשיה'', וב''מלכות'' עצמה, ישנה הרי התכללות מכל עשר הספירות, שהתחתונה שבהן היא ''מלכות'', וזהו ''מלכות דמלכות דעשיה'' – בחינת ''מלכות'' שבספירת ''מלכות'' של העולם התחתון ביותר – עולם הזה, ובתוכה

– ישנה, מלכות דיצירה וכו', -

וכך הלאה, שבתוך מלכות ד''יצירה'' ישנה התכללות של ''עולם הבריאה'' וכו', עד שבתוך כלן

– בספירות של כל העולמות – כולל גם ''עולם העשיה'', ישנן י' ספירות דאצילות -

''עולם האצילות'' הוא העולם העליון ביותר, והספירות של ''עולם האצילות'' מיוחדות באין סוף ברוך הוא - המיחדות

– הספירות של ''עולם האצילות'' מיוחדות במאצילן אין- סוף ברוך-הוא: -

הרי, שגם בכדור הארץ החומרי ישנם אור וחיות של אין סוף ברוך הוא, הבאים על ידי הספירות של העולמות (שהן – ה''ספירות'' – האלקות של העולמות), והם נמשכים דרך לבושים המכסים ומסתירים על החיות, שלא תיראה. זהו ההסבר על ההבדל שבין העולמות העליונים לבין העולמות התחתונים, הנובע מהאור והחיות הנמשכים מאור אין סוף ברוך הוא, להוות ולהחיות את העולמות: בעולמות העליונים החיות היא יותר בהתגלות, ובעולמות התחתונים היא פחות בהתגלות, עד שבעולם הזה הגשמי – החיות מכוסה לגמרי ואינה נראית כלל. ברם, מבחינת מהות ועצמות אין סוף ברוך הוא – אין כל הבדל בין העולמות העליונים לבין העולמות התחתונים, שכן, אור אין סוף, מוסתר גם בתחתונים וגם בעליונים, והוא נמצא גם בעליונים וגם בתחתונים.