וכח זה ומדה זו לקשר דעתו בה', -

שיהיה באפשרותו של יהודי, לקשר את ''דעת''ו בעניני אלקות, שלא זו בלבד שיבין אותם, אלא שגם ירגיש אלקות, שאז הוא קשור באלקות – הרי כוח זה ומדריגה זו, יש בכל נפש מבית ישראל, ביניקתה –

על ידי שהיא מקבלת באופן של יניקה, מנשמת משה רבנו עליו השלום. –

שעל ידי כך מקבלת הנפש כוח זה ומדה זו, שתוכל להרגיש אלקות ולהיות קשורה באלקות, רק מאחר שנתלבשה הנפש בגוף, צריכה ליגיעה רבה ועצומה כפולה ומכפלת. –

כדי ש''תונח'' בה אלקות ושתהיה קשורה באלקות. ואם כי אמנם הכוח לכך מקבלת הנפש על ידי יניקתה מנשמת משה רבנו (שכן, בלעדי כוח זה, לא היתה תועלת בשום יגיעה, אף הגדולה ביותר, שהרי כיצד יכול נברא להבין ולהרגיש ''בורא''? כיצד יכולה נפש המלובשת בגוף, להרגיש אלקות ולהיות קשורה באלקות?!) אך, גם כשישנם כוח זה ומדה זו, נדרשת יגיעה עצומה, כפולה ומכופלת: האחת - היא יגיעת בשר, -

יגיעה המסירה את ההפרעות שמצד הגוף, לבטש את –

לשבור את גסות וחומריות הגוף ולהכניעו שלא יחשיך על אור הנפש, -

שאור הנפש, שהוא יכולת הנפש להבין ולהרגיש אלקות, יוכל להאיר, כמו שנתבאר לעיל בשם הזהר ד"גופא דלא סליק ביה נהורא דנשמתא מבטשין ליה", -

גוף שלא חודר בו אור הנשמה – מבטשין אותו, והיינו על ידי הרהורי תשובה מעמק הלב, כמו שנתבאר שם –

שעל ידי הרהורי תשובה מעומק הלב, מחלישים את חומריות וגסות הגוף, ואז מוחדר בו ''נהורא דנשמתא'' – אור ואש הנשמה. זהו סוג אחד של יגיעה, הנקרא ''יגיעת בשר'', המביא להרחקת הפרעות הגוף.