"והנה ה' נצב עליו", ו"מלא כל הארץ -

הוא רק, כבודו", ומביט עליו, -

לא זו בלבד שהקב''ה נמצא בכל מקום ורואה כל דבר, אלא, הוא מביט עליו באופן מיוחד, ובוחן כליות ולב -

הקב''ה בוחן רגשותיו ורעיונותיו הפנימיים של האדם, אם עובדו כראוי, ועל כן צריך -

האדם, לעבוד לפניו באימה וביראה, -

הערת כ''ק רבינו: "לא רק כזה שנמצא במדינת המלך, כי אם'', כעומד לפני המלך. -

כמי שעומד בעצמו לפני מלך. ויעמיק -

ויתעמק, במחשבה זו ויאריך בה כפי יכלת השגת מוחו ומחשבתו, וכפי הפנאי שלו, -

שיש ביכולתו להקדיש להתבוננות זו. שעתה של התבוננות זו, היא: לפני עסק התורה, או המצוה, כמו -

למשל, לפני לבישת טלית ותפלין. -

לפני שהוא עוסק בעבודת ה', בלימוד תורה או בקיום מצוות, יתעמק בהתבוננות האמורה, כדי שה"עבודה" שהוא עומד לעשות תהיה מתוך יראת ה' שהוא יעורר בקרבו על ידי התבוננות. להלן מסביר רבנו הזקן ענין נוסף של התבוננות, שאיננה התבוננות כללית שצריכה להיות כאמור לפני עבודת ה' בכלל - כי אם התבוננות פרטית, לפני עשותו מצוה פרטית - התבוננות זו קשורה בתוכנה וחידושה של כל מצוה, והשפעתה על נפשו.