פרק לג. בפרקים שלפני פרק ל"ב, הסביר רבנו הזקן, שבשעה שיהודי בא לידי מרירות בגלל מצבו הרוחני שאיננו כמו שצריך להיות, יעורר מיד בתוכו שמחה אמיתית, בעשותו חשבון שעל-ידי שיקיים מצוות ומעשים טובים יוציא את נפשו האלקית מגלות הגוף והנפש הבהמית, וגם יגביה את נפשו הבהמית ולבושיה: מחשבה, דיבור ומעשה, לקדושה, כשישתמש במחשבתו, דיבורו והמעשה שלו, לחשוב ולדבר דברי תורה ולקיים מצוות במעשה.

עוד זאת תהיה שמחת הנפש האמיתית, ובפרט כשרואה בנפשו בעתים מזמנים שצריך לזככה ולהאירה בשמחת לבב, אזי יעמיק מחשבתו ויצייר בשכלו ובינתו -

כלומר, שההבנה - בענין שידובר בו להלן - תתקבל בשכלו בבהירות, כאילו הוא מתבונן בציור המונח לפניו - ענין יחודו יתברך האמיתי, -

ענינה האמיתי של "אחדות ה'", אינו רק, שהקב"ה הוא אלקה יחיד, שברא את העולם, אלא שהוא ה"יש" היחיד, המציאות האמיתית היחידה, כי בלעדו - לא קיים שום דבר, וכפי שיוסבר להלן: איך הוא -

הקב''ה, ממלא כל עלמין -

מלא בכל העולמות, עליונים ותחתונים, -

כלומר: שבכל דבר קיימת חיות פנימית אלקית המחיה אותו, כמו הנשמה המחיה וממלאה את הגוף. חיות זו מוגבלת ומותאמת לכוח קיבולו של הנברא את החיות האלקית, שישאר בקיומו ולא יתבטל במציאות; בענין זה קיים הבדל בחיות שבין העולמות העליונים לבין העולמות התחתונים: בעולמות העליונים החיות גלויה יותר מאשר בעולמות התחתונים, ואפילו מלא כל הארץ הלזו הוא כבודו יתברך, -

הכוונה לצורה אחרת של "חיות" - "חיות" המחיה את העולמות בבחינת סובב כל עלמין ("כבוד" - הוא בחינת מקיף וסובב), באופן שהוא מקיף את כל העולמות; "חיות" זו, אינה מצומצמת ומוגבלת בהתאם לנבראים, אלא היא משפיעה בנברא - בהיותה נעלית בהרבה מהנבראים, ולגבי חיות זו, אין שום הבדל בין העולמות העליונים לבין העולמות התחתונים, עד שגם בעולם הגשמי - "מלא כבודו" - וכולא קמיה כלא חשיב ממש, -

והכל לגביו - חשוב כלא כלום, והוא לבדו הוא בעליונים ותחתונים ממש, כמו שהיה לבדו קודם ששת ימי בראשית, -

אז, לא היה קיים שום דבר מלבד הקב''ה, כך גם אחרי שנבראו העולמות והנבראים - קיים הוא בלבד, שכן - הכל לגביו כאילו אינו קיים, וגם במקום הזה שנברא בו עולם הזה, השמים והארץ וכל צבאם, -

צבא השמים וצבא הארץ, היה הוא לבדו ממלא המקום הזה, -

לפני שהם נבראו, וגם עתה -

אחרי שכל אלה נבראו, כן הוא לבדו בלי שום שינוי כלל, מפני שכל הנבראים בטלים אצלו במציאות ממש, -

ומאחר שלגבי הקב"ה הכל בטל במציאות ממש, הרי שהם לגביו כמו שהיו לפני שנבראו. כדי להבין כיצד כל הנבראים בטלים במציאות לגבי הקב"ה - מסביר רבנו הזקן את הדבר במשל מהנפש: כביטול אותיות הדבור והמחשבה במקורן ושרשן, הוא מהות הנפש ועצמותה, שהן עשר בחינותיה: חכמה בינה ודעת כו', -

המדות חסד, גבורה, תפארת וכו' שהן מקור ושורש אותיות הדיבור והמחשבה (שהרי, אדם חושב ומדבר ענינים של שכל או ענינים של מדות) והם, כוחות השכל והמדות, נקראים: מהות ועצמות הנפש, ביחס ללבושי הדיבור והמחשבה, שאין בהם -

בשכל ובמדות, בחינת אותיות עדיין קודם שמתלבשות בלבוש המחשבה [כמו שנתבאר בפרק כ' וכ"א באריכות, עיין שם]. -

שענין האותיות מתחיל במחשבה, כשאדם כבר חושב איך לבצע את השכל או את תאות הלב, שכאן קיים ההבדל, שאדם אחד חושב ומדבר באותיות אלה, ואדם שני - באותיות אחרות. ואילו, בשעה שהוא מתעמק ב"שכל" עצמו, או כשמורגש בו רגש התאוה לדבר מסויים - אין לומר, שהאחד מבין ומתאווה באותיות אלה, והשני - באותיות אחרות. שכן, אז לא מורגשות עדיין אותיות, כי אם גילוי השכל עצמו וגילוי המדה עצמה. הרי, כשם שאותיות הדיבור או המחשבה, אין להן שום ערך לגבי גילוי הנפש שלמעלה מאותיות; ולפני שהן התגלמו באותיות הדיבור או המחשבה, כשהן עדיין כלולות במקורן ושורשן - ה"שכל" או ה"מדות", הן בטלות, הרי, שם אינן במציאות לגמרי, שלא מורגשת שום מציאות של אותיות - כך, כל הנבראים (שנבראו מאותיות הדיבור והמחשבה שלמעלה) בטלים לגבי מקורם ושורשם - אור אין סוף ברוך הוא. האמור הוא משל מתחום הנפש. ולהלן יביא רבנו הזקן משל נוסף מענין גשמי: וכמו שנתבאר גם כן במקום אחר משל גשמי לזה, מענין בטול זיו ואור השמש במקורו, הוא גוף כדור השמש שברקיע, שגם שם -

בגוף כדור השמש, מאיר ומתפשט ודאי זיוו ואורו, -

של השמש, וביתר שאת מהתפשטותו והארתו בחלל העולם, -

שכן, ככל שזיו השמש קרוב יותר לשמש, הוא ודאי מאיר יותר, אלא ששם -

בגוף כדור השמש, הוא

- הזיו והאור, בטל במציאות במקורו וכאילו אינו במציאות כלל: -

שכן, בגוף כדור השמש, מורגש המקור בלבד, שהוא השמש עצמה, ואילו זיו ואור השמש אינו ניכר כלל. לקרב יותר את הדברים לשכל, הרי זה למשל, מה שחכמינו ז"ל אומרים: "שרגא בטיהרא מאי אהני" (נר הדולק בצהרים - מה מועיל!), הרי אין הכוונה, שאין הנר מפיץ אור, שהרי, אם היו מכסים חלונות החדר, שאור השמש לא יחדור אליו, היו מרגישים אז באור הנר, אלא מאחר שקיים אור גדול יותר של השמש - לא נראה אור הנר ואין לו שום השפעה כלל - ומאחר שכל מציאותו של הנר היא להאיר, הרי כיון שאין הוא מאיר - אין הוא נחשב למציאות; כך, ויותר מכך, אין בזיו ואור השמש משום מציאות, בשעה שהוא נמצא במקורו, בשמש עצמה. וככה ממש דרך משל, הוא בטול העולם ומלואו במציאות לגבי מקורו שהוא אור-אין-סוף ברוך-הוא, -

שהעולם וכל ברואיו - בטלים במציאות, וכאילו אינם קיימים כלל, לגבי אור אין סוף ברוך הוא, וכמו שנתבאר שם באריכות. -

שזו משמעותו האמיתית של ענין ''אחדות השם'', שהקב''ה בלבד הוא ה''יש'' האמיתי, ובלעדו - אין שום דבר קיים. והנה, כשיעמיק בזה הרבה, -

להבין את ענין ''אחדות ה''', ישמח לבו ותגל נפשו אף גילת ורנן בכל לב ונפש ומאד באמונה זו, כי רבה היא, כי היא קרבת אלהים ממש. -

בשעה שהאדם חש היטב את ענין ''אחדות ה''' הוא קרוב להקב''ה ממש. וזה כל האדם ותכלית בריאתו, ובריאת כל העולמות עליונים ותחתונים - להיות לו -

להקב''ה, דירה זו בתחתונים, -

בנבראים התחתונים, כמו שיתבאר לקמן באריכות. -

שכל תכלית בריאת האדם וכל העולמות העליונים והתחתונים היא, כי נתאוה הקב"ה להיות לו "דירה" בנבראים התחתונים, שיתגלה בהם ענינו האמיתי של "אחדות ה'" - כמו למשל דירתו של אדם, בה דר ונמצא עצמותו של האדם, כך תתגלה אמיתות ענין "אחדות ה'" בנבראים התחתונים. והנה, כמה גדולה שמחת הדיוט -

ומה שגרוע ממנו - ושפל אנשים, בהתקרבותו למלך בשר ודם -

ולא רק כשהוא מתקרב אליו, אלא יתירה מזו, המתאכסן ודר אתו-עמו בביתו, -

של שפל האנשים, - ולא יחד בהיכל המלך, הרי, אם התקרבותו למלך בשר ודם, מסיבה לאדם שמחה גדולה ביותר, וקל וחומר לאין קץ -

שהשמחה גדולה במאד, לקרבת ודירת מלך מלכי המלכים הקב"ה, -

שבשעה שהאדם מתקרב להקב''ה, ובאופן שהקב''ה כביכול דר ומתאכסן בדירתו - ודאי וודאי שדבר זה צריך להסב לאדם שמחה גדולה ביותר, וכדכתיב: "כי מי הוא אשר ערב לבו לגשת אלי, נאם ה'": -

ועל-ידי אמונה והתבטלות ל''יחוד ה'", נעשה האדם קרוב להקב''ה, ובאופן שהקב''ה דר בדירתו יחד אתו.