וזה שכתוב בזהר הקדוש דצדיקא דאתפטר אשתכח בכלהו עלמין יתיר מבחיוהי, -

צדיק שנפטר נמצא בכל העולמות יותר מאשר בחייו, שלכאורה, נכון הדבר רק בעולמות עליונים, שם הוא נמצא יותר כשהוא עולה לשם, אך, בעולם התחתון הזה - כיצד הוא נמצא שם יותר אחרי פטירתו והסתלקותו? - דהיינו שגם בזה העולם המעשה - "היום לעשותם" -

ש"היום" בעולם הזה, הוא עיקר ענין המעשה - קיום המצוות בפועל, כפי שהגמרא אומרת: "היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם", שבעולם הזה הוא עיקר ענין המעשה, ואילו הענינים של קיבול שכר או כמו קיבול שכר - הם "למחר", בעולם הבא. על כל פנים העולם הזה הוא עולם המעשה - הרי גם בעולם המעשה אשתכח יתיר, -

נמצא הצדיק שנפטר במדה מרובה יותר, ובתלמידים שעליהם השפיע ומשפיע, הכוונה היא, שגם בעולם המעשה שלהם, לא רק בעבודתם הרוחנית של אמונה, יראה ואהבה, נמצא הצדיק והשפעתו במדה מרובה יותר מאשר לפני פטירתו, אלא גם בעולם המעשה שלהם, בענינים של מעשה - תשובה ומעשים טובים - הוא נמצא במדה מרובה יותר, שהם מקבלים יותר השפעה, כי המעשה -

של תלמידיו ומקושריו, (גדול) [גדל] והולך, גדולי גדולין, מן "אור זרוע לצדיק" ב"שדה אשר ברכו ה'", -

על דרך הנאמר בספר בראשית, שהכוונה היא על גן עדן. בהתאם לביאור שלהלן על אגרת זו, הכוונה היא לאור הנמשך ומאיר ב"מלכות דאצילות", הנקראת "שדה אשר ברכו ה"', שבה נמשך מ"ז"א דאצילות" המשכת יתר, מצד עליית התורה והעבודה של הצדיק, ומכך באים הרהורי התשובה והמעשים טובים בתלמידים, וזה נקרא "גידולי גידולין", המאיר לארץ וחוצות, -

בארץ ישראל ובחוץ לארץ, וגם אנחנו אלה פה היום כלנו חיים בדרכיו - "דרך הקדש יקרא לה". -

לא רק דרך של קדושה, כי אם דרך של "קדש" שלמעלה מ"קדוש" בוי"ו. על כל פנים יוצא שהצדיק והשפעתו נמצאים אחרי הסתלקותו גם בעולם המעשה ובמדה מרובה יותר. זאת בעבודת ה' במלי דשמיא; -

בענינים רוחניים, שהתלמידים יכולים לקבל מהצדיק אחרי הסתלקותו יותר מאשר לפני הסתלקותו. ובמלי דעלמא -

בענינים והשפעות גשמיים שהצדיק ממשיך, בפרוש אתמר -

נאמר במפורש בזהר הקדוש, דצדיקיא מגנין על עלמא, -

שהצדיקים מגינים על העולם, ובמיתתהון יתיר מבחייהון, -

ואחרי הסתלקותם - במדה מרובה יותר מאשר בחייהם בעולם זה, ואלמלא צלותא דצדיקיא בההוא עלמא -

ולולא תפלתם של הצדיקים בעולם ההוא, לא אתקיים עלמא רגעא חדא. -

לא היה העולם הזה מתקיים אפילו רגע אחד, הרי שהצדיקים מגינים על העולם הזה בענינים הגשמיים, אחרי הסתלקותם, במדה מרובה יותר מאשר בחייהם בעולם זה, וכל הקרוב קרוב אל משכן ה' -

לצדיק, בחייו - קודם לברכה: -

הבאה על ידי ומן הצדיק.

באור על הנ"ל: