ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Mercredi 10 Mena’hem Av (5703)
שיעורים: חומש: ואתחנן,רביעי עם פירש"י.
תהילים: נה-נט.
תניא: ב. קטנתי...הפנים וגו''.

Extrait d’un récit de mon grand-père1  :

a) À l’origine, la lettre « Katonti »2 se terminait par les mots « un esprit abattu etc ».3 Par la suite, notre grand maître, (l’Admour Hazakène) récita à trois reprises, à Lyozna, le maamar « comme les eaux reflètent le visage »,4 selon l’interprétation de Rachi5 et non selon le Targoum.6 Après cela, il ajouta à cette lettre les mots « et peut-être, grâce à tout cela, D.ieu inspirera le cœur de leurs frères, de sorte que “comme les eaux (reflètent) le visage” ». Par ces mots, il implanta de bons sentiments chez les ‘hassidim.

b) Si le Rabbi n’avait pas inséré dans cette lettre les mots bemidat emeth leYaakov (« selon l’attribut de vérité de Yaakov »),7 il aurait attiré cinquante mille ‘hassidim de plus. Mais le Rabbi exige la vérité.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Le Rabbi Maharach.

2.

“Je suis devenu petit…” ; seconde lettre dans Iguéret Hakodech, écrite par l’Admour Hazakène à son retour suivant son incarcération à Pertersbourg (en 5559).

3.

Michlei 17,22.

4.

Michlei 27,19.

5.

Tout comme les eaux reflètent le visage, ainsi le cœur d’une personne reflète les sentiments du cœur d’une autre personne.

6.

Tout comme le visage reflété par l’eau est différent, de même, les cœurs des gens sont différents.

7.

Suivant sa demande faite aux ‘hassidim qu’ils “soumettent leur esprit et leur cœur devant chacun”.

יום רביעי י מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: ואתחנן,רביעי עם פירש"י.
תהילים: נה-נט.
תניא: ב. קטנתי...הפנים וגו''.

מספורי אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי]: א) מתחלה הי'[ה] אגה"ק [אגרת הקדש] קטנתי מסיימת "ורוח נכאה כו'", ואחרי אשר אמר רבינו הגדול שלש פעמים - בליאזנא - המאמר כמים הפנים גו' כפירש"י [כפירוש רש"י] ולא כתרגומו, אז הוסיף התיבות "וכולי האי - הפנים וגו'", ובזה נטע בהחסידים מדות טובות.

ב) ווען דער רבי וואלט ניט געשטעלט די דריי ווערטער "במדת אמת ליעקב" - באגה"ק [באגרת הקדש] קטנתי - וואלט ער געהאט נאך פופציג טויזענט חסידים, אבער דער רבי מאנט מדת אמת.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.