ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :

The contents of this article have not been added to the Chabad.org library yet.

We have a dedicated team of content editors adding new content on a regular basis. If there is an article that you can not get to today, you will probably be able to get to it soon. Please try again in a few days.

יום שלישי ז אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: תצא,שלישי עם פירש"י.
תהילים: לט-מג. יט-כא.
תניא: הנה אתערותא ... 'קיח' המחייהו.אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבנו] הזקן הורה לכתוב פצוע דכא באלף לבסוף ולא בהא.

בפראג יש ס"ת [ספר תורה] שקבלה בידם שהגי-ה עזרא הסופר, אין קורין בו אלא בשמח"ת [בשמחת תורה] וגוללין אותו תמיד בפרשת שמע. כשהייתי בפראג בשנת תרס"ח ראיתיה וכתוב בו "דכא" באלף. כן כשהייתי בוארמס בשנת תרס"ז ראיתי שם ס"ת [ספר תורה] אשר מקובל בידם שכתבו מהר"ם [מורנו הרב ר' מאיר] מרוטנבורג וגם בו כתוב דכא באלף. ועיין בשארית יהודא [יו"ד [יורה דעה] סימן ט"ז] ודברי נחמיה [יו"ד [יורה דעה] סימן כ"ב]. ובספר משנת אברהם [סימן ל"ב] מציין כמה ספרים הדנים בזה.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.