ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Vendredi 29 Sivan 5703
Études de Torah: ‘Houmach: Korach, Chichi avec Rachi.
Tehilim: 140-144.
Tanya: והחשבון... האותיות עצמן.

La avoda1 de l’homme selon la ‘Hassidout est de s’habituer à percevoir la Providence divine (hachga’ha pratit), de quelle manière D.ieu, dans Sa grande bonté, renouvelle le monde et les créatures à chaque instant par Sa Providence particulière qui constitue, à l’exclusion de toute autre chose, la réalité, la force vitale et la pérennité de existence2 de toutes les créatures.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Service de D.ieu.

2.

Pour la distinction entre “la réalité” (metsiout) et “l’existence pérenne” (kiyoum), voir Sefer Hamaamarim 5711 p. 31.

יום שישי כט סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: קרח, שישי עם פירש"י.
תהילים: קמ-קמד.
תניא: והחשבון... האותיות עצמן.

עבודת האדם ע"פ [על פי] תורת החסידות, להרגיל את עצמו לראות ענין השגחה פרטית, איך כי בטובו ית' [יתברך] מחדש את העולם והנבראים בכל רגע בהשגחתו הפרטית, אשר זה אך זה הוא מציאות הנבראים חיותם וקיומם.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.