ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Vendredi 12 Mena’hem Av (5703)
שיעורים: חומש: ואתחנן,שישי עם פירש"י.
תהילים: סו-סח.
תניא: אך מי...תדרשנו.

L’Admour Hazakène rapporta un enseignement du Maguid de Mézeritch, qui le tenait du Baal Chem Tov : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » est une interprétation et un commentaire de « Tu aimeras l’Éternel ton D.ieu ». Lorsque l’on aime un Juif, on aime D.ieu, parce qu’un Juif a en lui « une parcelle de Divinité d’En haut ». Ainsi, lorsque l’on aime un Juif, c’est-à-dire son essence profonde, on aime D.ieu.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום שישי יב מנחם אב (תש"ג)
שיעורים: חומש: ואתחנן,שישי עם פירש"י.
תהילים: סו-סח.
תניא: אך מי...תדרשנו.דער רבי - אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבינו] הזקן - האט געזאגט פון מעזריטשער מגיד פון בעש"ט'ס [בעל שם טוב'ס] וועגען: ואהבת לרעך כמוך איז א פירוש וביאור אויף ואהבת את ה' אלקיך. אז מ'האט האלט א אידען, האט מען האלט דעם אויבערשטען, ווייל א איד האט דאך אין זיך א חלק אלקה ממעל, איז אז מ'האט האלט דעם אידען, דעם אינוועניג פון איהם, ממילא האט מען האלט דעם אויבערשטען.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.