ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Jeudi 29 Iyar, 44ème jour du Omer 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Bamidbar, ‘Hamichi avec Rachi.
Tehilim: 140-150.
Tanya: אבל השכינה.. 'עג' השמש בלבד

L’élévation de l’âme1 se fait trois fois par jour, au cours des trois prières. Ceci est particulièrement vrai pour les âmes des tsadikim qui "vont de force en force".2 Il est certain qu’en tout temps et en tout lieu sacré où ils peuvent se trouver, ils prient et intercèdent en faveur de ceux qui sont liés à eux et à leurs enseignements, et qui respectent leurs instructions. Ils prient en particulier pour leurs disciples et les disciples de leurs disciples, afin que D.ieu leur vienne en aide, matériellement et spirituellement.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Des défunts.

2.

Tehilim 84,8. C'est-à-dire de degré en degré.

יום חמישי כט אייר, מד לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: במדבר, חמישי עם פירש"י.
תהילים: קמ-קנ..
תניא: אבל השכינה.. 'עג' השמש בלבד.

עלית הנשמה היא שלש פעמים בכל יום בהג' תפלות, ובפרט נשמת הצדיקים דילכו מחיל אל חיל, ודבר ודאי, אשר בכל עת ובכל מקום קדוש היותם, נושאים רנה ותפלה בעד המקושרים אליהם ואל פקודתם ושומרים פקודיהם, ובפרט בעד תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם, להושע בגשמיות וברוחניות.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.