ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Mercredi 6 Sivan, 1er jour de Chavouot 5703
Pendant la lecture des Dix Commandements, on se tient debout, face au Sefer Torah. On ne dit pas Akdamout (Sidour p.400).
Etudes de Torah: ‘Houmach: Nasso, Revii avec Rachi.
Tehilim: 35-38.
Tanya: לקוטי אמרים.. הנקרא בשם... ואחדותו ית'

Le Baal Chem Tov quitte ce monde le mercredi, premier jour de Chavouot 5520 (1760) et fut enterré à Mezibozh. L’Admour Hazakène dit à ce propos (le mercredi 20 Kislev 5559 (1798) à Petersbourg) : "Le quatrième jour, les luminaires furent retirés."1

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Le quatrième jour de la Création (mercredi), les luminaires (le soleil, la lune et les étoiles) furent alors suspendus (nitlou avec un tav) dans le firmament. Le commentaire du Rabbi est basé sur une lecture du mot nitlou avec un tet au lieu du tav ("retirés").

יום רביעי ו סיון, א דחה"ש (תש"ג)
שיעורים: חומש: נשא, רביעי עם פירש"י.
תהילים: לה-לח.
תניא: לקוטי אמרים.. הנקרא בשם... ואחדותו ית' .

בשעת קריאת עשה"ד [עשרת הדברות] עומדים ופניהם אל הס"ת [הספר תורה], אין אומרים אקדמות.

הסתלקות הבעש"ט [הבעל שם טוב] - ביום הרביעי א דחה"ש [דחג השבועות] תק"ך ומ"כ [ומנוחתו כבוד] במעזיבוש. אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבנו] הזקן אמר ע"ז [על זה] - יום ד כ בכסלו תקנ"ט בפעטערבורג - ביום הרביעי נטלו המאורות.


About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.