ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Lundi 4 Sivan, 48ème jour du Omer 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Nasso, Chéni avec Rachi.
Tehilim: 23-28.
Tanya: ובבית שני... '841' ברתא

Chavouot est un temps propice pour faire tout ce qui est en son possible afin d’améliorer l’étude de la Torah et la avoda pénétrée de crainte de D.ieu, et également de faire techouva sur ce qui touche à l’étude de la Torah, sans être dérangé en cela par le Satan accusateur, comme lorsque lors de la sonnerie du Choffar à Roch Hachana ou durant le jour sacré du jeûne de Yom Kippour.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום שני ד סיון, מח לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: נשא, שני עם פירש"י.
תהילים: כג-כח..
תניא: ובבית שני... '148' ברתא .

חה"ש [חג השבועות] הוא זמן המוכשר לעשות הכל לטובת לימוד התורה והעבודה ביראת שמים, וכן להתעסק בתשובה בהנוגע לתורה באין מפריע משטן המקטרג, כדוגמת זמן התקיעות בר"ה [בראש השנה] ויום הקדוש דצום הכפורים.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.