ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Chabbat 30 Sivan, Chabbat Roch ‘Hodech 5703
Études de Torah: ‘Houmach: Korach, Chevii avec Rachi.
Tehilim: 145-150.
Tanya: פרק ח. והנה...ומקור החיות.

La lecture de la paracha de la semaine, deux fois chaque verset et une fois le Targoum Onkelos, se fait verset par verset. On lit également la haftara ou les deux haftarot, si c’est Chabbat Roch ‘Hodech ou si on lit des parachiot jointes.

La réponse de l’Admour Hazakène à un jeune génie, réputé pour ses extraordinaires facultés, lors de sa première ye’hidout en 5555 (1795) à Lyozna : Le spirituel et le matériel sont, par essence, antithétiques. Ce qui constitue une qualité dans le domaine matériel est un défaut, dans le spirituel.

Dans le domaine matériel, celui qui est « satisfait de ce qu’il a »1 est de la plus haute stature. À travers sa avoda, une telle personne atteindra les plus hauts niveaux. Dans le domaine spirituel, en revanche, se satisfaire de son niveau est un grand défaut et conduit, D.ieu nous en garde, au déclin et à la chute.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Pirkei Avot 4:1.

שבת ל סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: קרח, שביעי עם פירש"י.
תהילים: קמה-קנ.
תניא: פרק ח. והנה...ומקור החיות.

העברת הפרשה שמו"ת [שנים מקרא ואחד תרגום] - פסוק פסוק. וקורין גם ההפטרה, או שתי ההפטרות אם הוא שבת ר"ח [ראש חודש], או פרשיות מחוברות וכיוצא בזה.

מענה רבינו הזקן לאברך עילוי מצוין ובעל כשרון מפורסם כשנכנס ליחידות שלו הראשונה - בשנת תקנ"ה בליאזנא: רוחניות וגשמיות זיינען הפכים בעצם מהותם. דאס וואס עס איז א מעלה אין גשמיות, איז א חסרון אין רוחניות.

אין גשמיות איז א שמח בחלקו דער גרעסטער בעל מעלה. און דורך עבודה וועט אזא איינער צוקומען צו די העכסטע מדריגות. אין רוחניות אבער איז א שמח בחלקו דער גרעסטער חסרון, און ער ווערט, ר"ל [רחמנא ליצלן], א יורד ונופל.


About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.