ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Mercredi 20 Sivan 5703
Études de Torah: ‘Houmach: Chela’h, Revii avec Rachi.
Tehilim: 97-103.
Tanya: פרז ז. והנה... 'פב' עליו כלל.

L’un des dictons de mon grand-père (le Rabbi Maharach) :

« La structure de l’intellect et des sentiments d’un ‘hassid dépend de la première ye’hidout1 avec son Rabbi. La première ye’hidout dépend de la nature profonde du ‘hassid. C’est en fonction de la nature profonde du ‘hassid que le Rabbi lui prescrit un chemin de avoda.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

L'âme divine est composée de cinq parties, dont la ye'hida est la plus élevée. Lors d'une audience avec le Rabbi (ye'hidout), la ye'hida du Rabbi et du 'hassid se rencontrent. Le 'hassid, correctement préparé (voir Hayom Yom du 18 Tamouz), traduira cet éveil de sa ye'hida en progrès tangibles sur le plan spirituel et moral (voir Hayom Yom du 13 Eloul).

יום רביעי כ סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: שלח, רביעי עם פירש"י.
תהילים: צז-קג.
תניא: פרק ז. והנה... 'פב' עליו כלל.

מפתגמי אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי]: דער שכל און מדות געבוי פון א חסיד, איז לפי ערך זיין ערשטע יחידות בא זיין רבי'ן. די ערשטע יחידות איז לפי ערך מהות עצמו פון א חסיד, לפי אופן מהות עצמו אזא סדר עבודה גיט איהם דער רבי

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.