ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Mercredi 27 Sivan 5703
Études de Torah: ‘Houmach: Korach, Revii avec Rachi.
Tehilim: 120-134.
Tanya: וממלא... 'פד' ותכלית.

« Et l’Éternel te bénira en tout ce que tu feras »1 Un homme doit uniquement constituer un réceptacle pour sa subsistance et s’appliquer de toutes ses forces que ce réceptacle soit exempt de la moindre trace d’impureté et de malhonnêteté etc. Cela signifie que tout ce qu’il fait doit être conforme aux lois de la Torah. Ce sera ainsi un « récipient » digne de la bénédiction divine de deux manières : il gagnera largement sa vie, et ses gains seront bien dépensés.2

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Devarim 15,18.

2.

Non pas pour des frais médicaux, etc.

יום רביעי כז סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: קרח, רביעי עם פירש"י.
תהילים: קכ-קלד.
תניא: וממלא... 'פד' ותכלית.

כתיב וברכך ה"א [ה' אלקיך] בכל אשר תעשה. האדם עליו רק לעשות כלי לפרנסתו, ולהשתדל בכל כחו אשר הכלי יהיה טהור מכל סיג ופסולת דאונאה כו', היינו שיהי'[ה] הכל ע"פ [על פי] דיני התורה, אשר אז הוא כלי ראוי לברכה העליונה בשנים: פרנסה בריוח, ואשר הפרנסה תלך למקום הראוי.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.