ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Mardi 5 Sivan, Erev Chavouot, 49ème jour du Omer 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Nasso, Chelichi avec Rachi.
Tehilim: 29-34.
Tanya: וז"ש הינוקא... במ"א

La veille de Chavouot en 5557 (1797), l’Admour Hazakène donna l’enseignement suivant :

Sanctifie-les aujourd’hui et demain et ils laveront leurs vêtements.1
"Sanctifie-les aujourd’hui et demain" ceci est effectué d’En Haut, mais "ils laveront leurs vêtements", on doit le faire soi-même. Ce fut là tout l’enseignement.

Le Tséma’h Tsédek expliqua : "Sanctifie-les" fut dit par D.ieu à Moché. Il y a dans chaque génération une extension de Moché,2 qui3 peuvent sanctifier l’"aujourd‘hui" et le "demain". Toutefois il est nécessaire pour cela d’avoir "ils laveront leurs vêtements", les vêtements de la pensée, de la parole et de l’action. Cela on doit le faire seul.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Chemot 19,10.

2.

Tikounei Zohar, Tikoun 69.

3.

C'est-à-dire le Moché de chaque génération.

יום שלישי ה סיון, עחה"ש, מט לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: נשא, שלישי עם פירש"י.
תהילים: כט-לד..
תניא: וז"ש הינוקא... במ"א .

ערב חג השבועות תקנ"ז אמר רבינו הזקן תורה: וקדשתם היום ומחר גו' וקדשתם היום ומחר זהו מלמעלה, אבל וכבסו שמלותם דאס דארף מען אליין. דאס איז געווען די גאנצע תורה. דער צ"צ [צמח צדק] האט מבאר געווען: וקדשתם איז געזאגט געווארן צו משה'ן, און אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, וואס זיי קענען הייליג מאכען דעם היינט און דעם מארגען, אבער מ'דארף דערצו וכבסו שמלותם - לבושי מחשבה דבור ומעשה, וואס דאס דארף מען אליין.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.