ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Jeudi 21 Sivan 5703
Études de Torah: ‘Houmach: Chela’h, ‘Hamichi avec Rachi.
Tehilim: 104-105.
Tanya: והנה גדר... 'פב' סטרין.

L’Admour Hazaken explique, dans le chapitre 3 du Tanya, que les trois attributs de l’intellect, ‘hokhma-binah-daat, de même que les sept attributs émotionnels sont les dérivés des dix Sefirot supérieures. Ceci est vrai pour les trois parties de l’âme, le nefech, le roua’h et la néchama qui sont revêtues dans le corps de l’homme. En revanche, la messirout nefech, la disposition à offrir sa vie pour D.ieu (le fait qu’un Juif ne désire, ni n’est capable – à D.ieu ne plaise – de se séparer de la Divinité1), découle de l’Essence du Ein Sof (l’Infini, béni soit-Il), qui transcende les Sefirot, dont la première est celle de ‘hokhma.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Voir Hayom Yom du 25 Tamouz.

יום חמישי כא סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: שלח, חמישי עם פירש"י.
תהילים: קד-קה.
תניא: והנה גדר... 'פב' סטרין.

רבינו בספר של בינונים פ"ג [פרק ג'] אומר, כי ג' מוחין חב"ד וז' מדות הם השתלשלות מעשר ספירות העליונות, דכל זה הוא בנפש רוח ונשמה שהם המתלבשים בגוף האדם, אמנם ענין המסירת נפש על אלקות, וואס א איד ניט ער וויל און ניט ער קאן זיין ח"ו [חס ושלום] א נפרד מאלקות, זהו מעצמות א"ס [אין סוף] ב"ה [ברוך הוא], שלמעלה מענין הספירות דראשיתם היא ספירת החכמה.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.