ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Dimanche 18 Iyar, 33ème jour du Omer 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Be’houkotaï, Richone avec Rachi.
Tehilim: 88-89.
Tanya: ואיך יבא... '831' וקדוש

Chez l’Admour Haemtsayi, Lag Baomer était l’une des fêtes les plus remarquables. Il se rendait dans les champs avec les ‘Hassidim, il ne se lavait pas les mains pour consommer du pain, mais il prenait du mashké (de l’eau de vie), bien que ce lui soit interdit pour raison de santé. On assistait alors à de nombreux miracles, la plupart dans les bénédictions aux couples qui n’avaient pas d’enfants. Toute l’année, on attendait Lag Baomer.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום ראשון יח אייר, לג בעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בחוקתי, ראשון עם פירש"י.
תהילים: פח-פט..
תניא: ואיך יבא... '138' וקדוש.

אצל אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבינו] האמצעי הי'[ה] לג בעומר מיו"ט [מימים טובים] המצויינים. מען פלעגט ארויסגעהן אויפ'ן פעלד, ער פלעגט זיך ניט וואשען, אבער נעהמען משקה, וואס מצד הבריאות האט ער עס ניט געטארט. מען האט דעמאלט געזעהן א סך מופתים. דאס רוב מופתים איז געווען בנוגע קינדער. און א גאנץ יאהר האט מען געווארט אויף לג בעומר.

.


 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.