ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Chabbat 26 Nissan, 11ème jour du Omer 5703

On bénit le Roch ‘Hodech Iyar. On lit tous les Tehilim, le matin. Jour de Farbrenguen.

Haftora: Halo kivnei koushiim.

Etudes de Torah: ‘Houmach: A’harei Mot, Chevii avec Rachi.
Tehilim: 119, 97 jusqu'à la fin.
Tanya: פרק מג. והנה - '124' לקמן

Extrait d’une si’ha de mon père (le Rabbi Rachab) :

La ‘Hassidout demande l’application du verset "il rincera sa chair (en hébreu eth bessaro) dans l’eau et les revêtira (les vêtements sacerdotaux)". Ainsi, l’élément intellectuel de la ‘Hassidout doit laver la chair de fond en comble et rincer les habitudes de la chair. Les habitudes sont représentées par le mot eth dans le verset, signifiant "ce qui accompagne la chair", c’est-à-dire les habitudes développées par le corps. C’est alors seulement que l’on peut se revêtir des "vêtements sacerdotaux".

Penser à la ‘Hassidout, parler de la ‘Hassidout, ainsi que la pratique des ‘hassidim de méditer avant la prière, ce sont là des "vêtements sacerdotaux", des vêtements qui furent donnés des hauteurs de la Sainteté. En revanche, c’est la personne elle-même qui doit "rincer sa chair dans l’eau"...

Les vêtements de l’âme sont donnés d’En Haut à chacun. Mais rincer ce qui "accompagne" la condition corporelle et faire du corps lui-même une "chair sainte", cela ne peut être réalisé que par ses propres efforts.

C’est là ce que demande la ‘Hassidout et c’est pour cet idéal que notre grand maître (l’Admour Hazakène) fit don de lui-même. Il a ouvert le canal de la dévotion absolue,1 du sacrifice, pour le service de D.ieu par la prière, pour se lier à l’Essence du Eïn Sof, du D.ieu infini. La ‘Hassidout place le ‘hassid face à face avec l’Essence du Eïn Sof.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Messirat néfech, sacrifice de soi total.

שבת כו ניסן, יא לעומר (תש"ג)
מברכים ר"ח אייר. אמרים כל התהלים בהשכמה, יום התוועדות.
הפטורה : הלא כבני כושיים.
שיעורים: חומש: אחרי מות, שביעי עם פירש"י.
תהילים: קיט, מה.. לא שכחתי
תניא: פרק מג. והנה - '124' לקמן.

משיחת אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי]: חסידות מאנט אז ורחץ את בשרו במים ולבשם. ד.ה. [דאס הייסט] די השכלה פון חסידות מוז אויסוואשען דעם בשר, און אראפשוויינקען דעם את בשרו, את הטפל לבשרו, די אלע רגילות'ן, וועלכע בשר מאכט, און דאן קען מען ערשט אנטאן די בגדי קדש. מחשבת ודבור חסידות והנהגתם של חסידים בהתבוננות קודם התפלה בגדי קדש הם, דאס איז בגדים וועלכע מען האט געגעבען מן הקדש, אבער דער ורחץ במים את בשרו דאס דארף מען אליין. לבושי הנפש דאס גיט מען מלמעלה, אבער אפוואשען דעם טפל וואס ווערט פון בשריות און דעם בשר אליין מאכען פאר א בשר קדש, דאס איז נאר בכח עצמו. און דאס מאנט חסידות, און אויף דעם האט רבינו הגדול געהאט מסירת נפש. ער האט געעפענט דעם צנור פון מס"נ [מסירת נפש] אויף עבודת ה' בתפלה, זיין צוגעבונדען צו עצמות א"ס [אין סוף], חסידות שטעלט אוועק א חסיד פנים אל פנים צו עצמות א"ס [אין סוף].

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.