ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Jeudi 22 Iyar, 37ème jour du Omer 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Be’houkotaï, ‘Hamichi avec Rachi.
Tehilim: 106-107.
Tanya: פרק נ. והנה - '041' ח"ו

Il arriva que quelques-uns des premiers ‘Hassidim participèrent à un farbrenguen, en 5544-5547 (1784-1787) et le contenu de leur discussion fut le suivant :

Le Rabbi (l’Admour Hazakène) a fait que nous ne soyons plus seuls. Auparavant, le Maître, le Roch Yéchiva ou le Sage, était "seul" et ses disciples étaient seuls. La voie de la ‘Hassidout instituée par le Rabbi constitue une immense réalisation divine : le Rabbi n’est pas seul et les ‘Hassidim ne sont pas seuls.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום חמישי כב אייר, לז לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בחוקתי, חמישי עם פירש"י.
תהילים: קו-קז..
תניא: פרק נ. והנה - '140' ח"ו.

פעם אחת התוועדו חסידים הראשונים - בשנת תקמ"ד-ז - ותוכן שיחתם הי'[ה]: דער רבי - רבינו הזקן - האט אויפגעטאן וואס מען איז ניט עלענט. אמאל, איז דער רבי - דער ר"מ [ראש מתיבתא] און גאון - געווען עלענט, און די תלמידים זיינען געווען עלענט. דער דרך החסידות וואס דער רבי האט מייסד געווען איז דער גרויסער ג-טליכער אויפטו, וואס דער רבי איז ניט עלענט און חסידים זיינען ניט עלענט.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.