ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Chabbat 10 Iyar, 25ème jour du Omer 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Emor, Chevii avec Rachi.
Tehilim: 55-59.
Tanya: פרק מז, והנה... כמש"ל

Nous avons coutume de tremper le morceau de pain du "Hamotsi" trois fois dans le sel, mais non de verser du sel sur le pain.

Le deuxième jour de Chavouot 5621 (1861), au cours du repas, mon grand-père (le Tséma’h Tsédek) raconta :

“Le deuxième jour de Chavouot 5555 (1795), au cours du repas, mon grand-père (l’Admour Hazakène) dit :

"Pendant le deuxième jour de Chavouot 5528 (1768), au cours du repas, mon maître (le Maguid de Mézeritch) dit :

"Et vous compterez pour vous", oussefartem lakhem.1 Le mot oussefartem – vous compterez – a la racine de sapirout, signifiant clarté et brillance. Oussefartem lakhem : il faut faire en sorte que votre lakhem, votre personne, soit brillante.

Le Tséma’h Tsédek poursuivit son récit : Mon grand-père (l’Admour Hazakène) appuya sa tête sur ses bras et commença à chanter le nigoun (mélodie) des Quatre Mouvements avec une grande dveikout.2 Ensuite, il leva la tête et demanda sur un ton rhétorique : "Et avec quoi fait-on briller le lakhem ?" Ce à quoi il répondit immédiatement, sur un ton de réponse : "avec les sept semaines complètes" (plus littéralement "sept Chabbats"), c’est-à-dire en affinant ses sept attributs émotionnels, tels que chacun d’entre eux inclut en soit les sept autres. Les sept attributs doivent devenir "sept Chabbats" et le Chabbat, par nature, ne nécessite aucun affinage.”3

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Vayikra 23,15. Ceci est le commandement de la Torah de compter les jours du Omer. Le verset conclut "sept semaines complètes elles seront". Au lieu du terme habituel pour "semaines", chavouot, le verset emploie le mot Chabbatot, Chabbats. Les sept semaines correspondent aux sept facultés émotionnelles de l’âme humaine. Voir note sur 2 Iyar.

2.

Ferveur, communion. Voir 23 Chevat.

3.

L’effort ou avoda de raffinement de soi et de la Création est principalement approprié pour les jours de semaine, quand l’homme est occupé avec les affaires du monde, "vos travaux". Le Chabbat, le jour de repos et non de travail, n’est pas le moment du "raffinement". Le Chabbat est sur un plan supérieur.

שבת י אייר, כה לעומר (תש"ג)
הפטורה : ויהי דבר גו' הלדרוש אותי.
שיעורים: חומש: קדושים, שביעי עם פירש"י..
תהילים: נה-נט.
תניא: פרק מז, והנה... כמש"ל.

נהגינן להטביל פרוסת המוציא שלש פעמים במלח ולא לזרוק המלח על הפרוסה.

יום ב' דחה"ש [דחג השבועות] תרכ"א בסעודה סיפר הצ"צ [הצמח צדק]: יום ב' דחה"ש [דחג השבועות] תקנ"ה בסעודה אמר אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] [רבינו הזקן]: ביום ב' דחה"ש [דחג השבועות] תקכ"ח בסעודה אמר כ"ק [כבוד קדושת] מו"ר [מורי ורבי] [המגיד ממעזריטש] וספרתם לכם, וספרתם הוא מלשון ספירות ובהירות. וספרתם לכם, צריכים לעשות שיהי'[ה] הלכם בהיר. וישען כ"ק [כבוד קדושת] אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] על זרועות קדשו וישורר את הניגון של ד' בבות בדבקות גדולה. אח"כ [אחר כך] הגביה את ראשו הק' [הקדוש] ויאמר - בניגון של שאלה: ובמה מספרים את הלכם? ותוך כדי דיבור אמר - בניגון של תשובה: בשבע שבתות תמימות, בבירור שבע המדות, שכל מדה ומדה תהי'[ה] כלולה משבע, ושבע המדות עצמם יהיו שבע שבתות, דשבת אינה צריכה בירור.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.