ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Vendredi 16 Iyar, 31ème jour du Omer 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Behar, Chichi avec Rachi.
Tehilim: 79-82.
Tanya: אך ידיעתו... במ"א

Après que mon père (le Rabbi Rachab) se soit coupé les ongles, il les mélangeait à des brindilles avant de les brûler.

Mon grand-père (le Rabbi Maharach) dit au ‘Hassid Rabbi Elyahou Abeler, un homme simple du point de vue de ses aptitudes et de ses connaissances, lors d’une yé’hidout qu’il lui accordait :

“Elyahou, je t’envie. Tu participes à de nombreuses foires. Tu vois beaucoup de gens. Et, lorsqu’au milieu d’une transaction commerciale, tu évoques avec chaleur une sentence juive, un passage du Eïn Yaakov, lorsque tu soulignes à ton interlocuteur l’importance d’étudier le niglé (Talmud, halakha, etc) et la ‘Hassidout, tu causes, par une telle manière d’agir, un plaisir en haut. D.ieu rétribue alors ce "courtage" en accordant enfants, santé et prospérité matérielle. Plus la foire est grande, plus il y a du travail et plus les recettes sont importantes.”

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום שישי טז אייר, לא לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בהר, שישי עם פירש"י.
תהילים: עט-פב.
תניא: אך ידיעתו... במ"א.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] כשהי'[ה] נוטל צפרניו, הי'[ה] מערב עמהם קיסם, קודם השריפה.

אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] אמר להחסיד ר' אלי' אבעלער - איש פשוט מצד כשרונותיו וידיעותיו - כשנכנס אליו ליחידות: אלי' איך בין דיר מקנא. פאהרסט אויף מערק זעהסט א סך מענשען, איז ווען אינמיטען עסק רעדט מען זיך מיט יענעם פאנאנדער אין א אידישען ווארט א עין יעקב ווארט, און מ'איז מעורר אויף לערנען נגלה און חסידות, פון דעם ווערט שמחה למעלה. און די מעקלעריי צאהלט דער אויבערשטער אפ בבני חיי ומזוני. און וואס גרעסער דער מארק מעהר ארבעט, איז גרעסער די פרנסה.


 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.