ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Mercredi 30 Nissan, Roch ‘Hodech, 15ème jour du Omer 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Revii de Kedochim avec Rachi.
Tehilim: 145-150.
Tanya: ואף אם .. '126' מצרפה כו

Les farbrenguens de séoudah chelichit1, de Chabbat mevarekhim2, et des jours festifs (tels que Roch ‘Hodech et les célébrations3 de anach4) doivent se tenir à la synagogue.

Les farbrenguens de Melavé Malka5 ont lieu chez anach, à leurs domiciles.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Le troisième repas du Chabbat.

2.

Le Chabbat en lequel le mois suivant est béni

3.

Telles que les fêtes ‘hassidiques de Youd-Tet Kislev, Youd-Beth Tamouz, Youd Chevat, Youd-Aleph Nissan, Hé Tévet, Roch ‘Hodech Kislev, etc.

4.

Les membres de la communauté Loubavitch.

5.

Raccompagner la Reine Chabbat”, le repas festif du samedi soir.

יום רביעי ל ניסן, ר"ח, טו לעומר  (תש"ג)
שיעורים: חומש: קדושים, רביעי עם פירש"י.
תהילים: קמה- קנ.
תניא: ואף אם .. '126' מצרפה כו'.

ההתועדות דסעודה שלישית, שבת מברכים, ויומי דפגרא - בראשי חדשים ומועדי אנ"ש [אנשי שלומינו] - צריכים להתקיים בביהכ"נ [בבית הכנסת]. ההתוועדות דמלוה מלכה - אצל אנ"ש [אנשי שלומינו] שי' [שיחיו] בבתיהם הפרטים.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.