ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Chabbat 19 Nissan, 4ème jour du Omer 5703

Dans Lekha Dodi, on dit gam besim’ha oubetsahola (Sidour p.132).

Les prières Chalom Aleikhem, Echet ‘Haïl, Mizmor LeDavid, Da Hi Seoudata et Veyitène Lekha sont récitées à voix basse ce Chabbat (Sidour p. 144-146 ; 235).

Etudes de Torah: ‘Houmach: A’harei Mot, Chevii avec Rachi.
Tehilim: 90-96.
Tanya: פרק מב. והנה .. '118' ידע וגו'

Mon père (le Rabbi Rachab) expliqua, une fois, les quatre questions du Ma Nichtana :

En quoi cette nuit, c’est-à-dire le présent – et dernier – exil d’Israël (l’exil étant comparé à la nuit) est-elle différente de toutes les autres nuits c’est-à-dire des précédents exils ?

1) Toutes les autres nuits, nous ne trempons pas nos aliments (le verbe matbiline est employé pour l’immersion purificatrice dans un mikvé), exprimant l’idée de décrassage, nettoyage, purification...

...fut-ce même une seule fois ; la purification ne fut pas totale dans les exils précédents, car ils furent suivis d’un autre exil ;

Mais cette nuit, nous trempons deux fois, ce dernier exil apportera à la fois la purification du corps et le dévoilement de l’âme.

2) Toutes les autres nuits, nous mangeons du ‘hamets ou de la matsa. Suite aux exils précédents, notre avoda impliquait notre âme divine (représentée par la matsa, symbole de l’effacement) et également notre âme animale (représentée par le ‘hamets, symbole de l’ego et de la conscience de soi) ;

Mais cette nuit, après ce dernier exil...

... nous mangeons seulement de la matsa, car l’esprit d’impureté sera éradiqué.

3) Toutes les nuits, nous mangeons toutes sortes de légumes verts. Le visage d'une personne jalouse verdit, cette couleur représente donc la jalousie. Au cours des exils précédents, il y eut différentes formes de jalousie, par exemple l’émulation entre les sages de la Torah ;

Mais cette nuit, après ce dernier exil...

...seulement du maror, des herbes amères, la jalousie la plus intense, à l'instar de la déclaration du Talmud sur le Monde Futur : « Chaque tsadik sera brûlé par le dais dressé pour son ami ».

4) Toutes les autres nuits, nous mangeons assis ou accoudés...  « Manger » représente le délice spirituel, le taanoug, retiré des révélations qui découlent de l’exil. Il y a l’extension manifeste du taanoug et l’essence du taanoug, bien plus élevée. Certains atteignent par leur avoda l’extension du taanoug alors que d’autres atteignent l’essence du taanoug.

Mais cette nuit nous sommes tous accoudés, après ce dernier exil, tout Israël atteindra la quintessence du taanoug.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

שבת יט ניסן, ארבעה לעומר (תש"ג)
גם בשמחה ובצהלה.
שלום עליכם, אשת חיל, מזמור לדוד, דא היא סעודתא, ויתן לך - אמרים - בלחש.  
שיעורים: חומש: אחרי מות, שביעי עם פירש"י.
תהילים : צ- צו.
תניא: פרק מב. והנה .. '118' ידע וגו'.

פעם פירש אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי]: מה נשתנה הלילה - גלות שנמשל ללילה - הזה - האחרון - מכל הלילות - גליות שקדמוהו.

שבכל הלילות אין אנו מטבילין - לשון מרוק נקיון וטהרה - אפילו פעם אחת - לא נגמר המירוק בהם, כי הרי הי'[ה] אחריהם עוד גלות - הלילה הזה שתי פעמים - מירוק גוף וגילוי הנפש.

שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ או מצה - היינו כי גם אחר הגלות, העבודה היא מצד נפש האלקית, מצה ביטול, ומצד נפה"ב [נפש הבהמית], חמץ ישות. - הלילה הזה - אחר גלות האחרון - כולו מצה - שיועבר רוח הטומאה.

שבכל הלילות אנו אוכלין שאר ירקות - כל המקנא פניו מוריקות, ובכל הגליות הרבה בחינות בקנאה: קנאת סופרים והדומה - הלילה הזה - אחר גלות האחרון - כולו מרור - קנאה היותר גדולה, על דרך מאמר רבותינו זכרונם לברכה כל צדיק נכוה מחופתו של חברו.

שבכל הלילות אנו אוכלין בין יושבין בין מסובין - כל הגילוים שעל ידי הגליות - אוכלין - בחינת התענוג, ויש התפשטות התענוג ותענוג העצמי ויש מי שמגיע בעבודתו להתפשטות התענוג ויש לתענוג העצמי - הלילה הזה - אחר גלות האחרון - כולנו מסובין - שכל ישראל יגיעו לבחינת תענוג העצמי.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.