ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Mercredi 9 Nissan 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Metsora, Revii avec Rachi.
Tehilim: 49-54.
Tanya: והנה אף דדחילו.. באריכות

Ce ne sont pas les maisons et l’argent qui constituent la richesse juive. L’éternelle richesse juive est d’être des Juifs qui respectent la Torah et les Mitsvot et de mettre au monde des enfants et des petits-enfants respectant la Torah et les Mitsvot.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום רביעי ט ניסן (תש"ג)
שיעורים: חומש: מצורע, רביעי עם פירש"י.
תהילים: מט- נד.
תניא" והנה אף דדחילו.. באריכות.

ניט הייזער און געלד איז דער אידישער רייכטום. דער אידישער אייביקער רייכטום איז, אז מען איז אידען וואס היטען אפ תורה און מצות און מ'בריינגט אויף דער וועלט קינדער און אייניקלאך וואס היטען אפ תורה און מצות.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.