ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Jeudi 3 Nissan 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Tazria, ‘Hamichi avec Rachi.
Tehilim: 18-22.
Tanya: והיינו אפילו ..'106 כמ"ש לקמן

Voici quelques unes des études que s’était fixées mon père (le Rabbi Rachab) :

Chaque jour, il apprenait une paracha du ‘Houmach avec le commentaire de Rachi. Il récitait du Tanakh par cœur, un chapitre de Torah, un des Prophètes et un des Ecrits saints, puis un chapitre de Michna, une étude approfondie de la Guemara (deux feuilles par semaine), une étude du sens simple de la Guemara (trois pages par jour), une étude du Talmud de Jérusalem, une étude des Décisionnaires, laquelle toutefois n’était pas quotidienne.

Durant l’année, il concluait l’ensemble du Midrach Rabbah, n’étudiant pas toute la Sidra lorsque celle-ci était longue, et rattrapant ce qu’il n’avait pu étudier, lorsque la Sidra était courte.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום חמישי ג ניסן (תש"ג)
שיעורים: חומש : תזריע, חמישי עם פירש"י.
תהילים : יח - כב.
תניא : והיינו אפילו ..'106 כמ"ש לקמן,

משיעורי אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי]: בכל יום פרשה חומש עם פירש"י [פירוש רש"י]. אמירת תנ"ך [תורה נביאים כתובים] בעל פה: קאפ' [קאפיטל] אחד מתורה וכן מנביאים וכן מכתובים. פרק אחד משניות. שיעור גמרא לעיוני ב' דפים לשבוע, שיעור למיגרס ג' דפים ליום. שיעור בירושלמי. גם שיעור - לא בכ"י [בכל יום] - בפוסקים. במשך השנה הי' [היה] מסיים כל המד"ר [המדרש רבה]: לווה בסדרות הארוכות ופורע בקצרות.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.