ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Mardi 1er Nissan, Roch ‘Hodech 5703

Pendant tout le mois, on ne dit pas le ta’hanoun.

Après avoir récité le Nassi (Sidour p.368), on dit le Yehi Ratsone (Sidour p.371) imprimé dans le Sidour Torah Or. Les Léviim et les Cohanim disent également le Nassi.1

Etudes de Torah: ‘Houmach: Tazria, Chelichi avec Rachi.
Tehilim: 1-9.
Tanya: אך מי.. 'נג' לי"ח.

Mon père (le Rabbi Rachab) demanda à son beau-frère, Rabbi Moché Horenstein, qui était un Cohen, de dire le Yehi Ratsone suivant le Nassi. Il lui expliqua qu’un Cohen ou un Lévi doivent également le dire, du fait de la gestation d’une âme à l’intérieur d’une autre.1

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Le Nassi décrit le sacrifice des douze chefs de tribu pendant les douze jours d’inauguration du Sanctuaire. Le Cohen et le Lévi savent qu’ils appartiennent à la tribu de Lévi. Néanmoins, le principe de la gestation des âmes a pour conséquence qu’ils peuvent aussi être liés à d’autres tribus.

יום שלישי א ניסן, ר"ח (תש"ג)
כל החדש אין אומרים תחנון.
אחר אמירת הנשיא אומרים יהי רצון הנדפס בסידור "תורה - אור", וגם כהנים ולויים אומרים אותו.  
שיעורים: חומש : תזריע, שלישי עם פירש"י.
תהלים : א- ט
תניא : אך מי.. 'נג' לי"ח.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] ציוה לגיסו הרב משה הארענשטיין הכהן לאמר היהי רצון שאחר הנשיא, ואמר לו כי אפילו כהן ולוי צריך לאמרו, כי זה שייך לעיבור.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.