ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Chabbat 17 Iyar, 32ème jour du Omer 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Behar, Chevii avec Rachi.
Tehilim: 83-87.
Tanya: והנה... '831' אהבת ה'

On ne dit pas Tsidkatekha (Sidour p.209).

Dans le Chema Israël que certains récitent le matin avant la prière afin de s’acquitter de la mitsva de le dire en son temps, on répète les trois mots ani Heshem Elokeikhem et l’on conclut par le mot emet (Sidour p.48). Dans le Chema que l’on dit avec les Tefilin de Rabbenou Tam ou de Chimoucha Rabba, ces trois mots ne sont pas répétés, mais on termine par emet.

À Lag Baomer, aux alentours de 5604 (1844), le Tséma’h Tsédek rapporta cet enseignement du Baal Chem Tov :

Il est écrit "Afin que vous (Israël) soyez une terre de convoitise, dit l’Eternel, D.ieu des Armées".1 Tout comme les plus grands savants ne découvriront les limites des immenses ressources que D.ieu a placées dans la terre (car "tout vient de la terre")2, personne ne découvrira jamais la limite des immenses trésors que recèle Israël, la "terre de convoitise" de D.ieu.

Le Baal Chem Tov conclut : Je veux faire qu’Israël donne la récolte que la "terre de convoitise" de D.ieu est capable de donner.3

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Malachie 3,12.

2.

Kohelet 3,20.

3.

Voir 2 Eloul.

שבת יז אייר לב לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בהר, שביעי עם פירש"י..
תהילים: פג-פז.
תניא: והנה... '138' אהבת ה'.

א"א [אין אומרים] צדקתך.

בק"ש [בקריאת שמע] שיש אומרים בבוקר - קודם התפלה - כדי לצאת חובת ק"ש [קריאת שמע] בזמנה, ג"כ [גם כן] כופלים ג' התיבות, ומסיימים בתיבת "אמת". בק"ש [בקריאת שמע] דתפילין דר"ת [דרבינו תם] ושמ"ר [ושמושא רבה] אין כופלים, אבל אומרים "אמת".

ל"ג בעומר שנת תר"ד - לערך - סיפר הצ"צ [הצמח צדק] תורת הבעש"ט [הבעל שם טוב]: עס שטעהט כי תהיו אתם ארץ חפץ אמר ה' צבאות. אט אזוי ווי די גרעסטע חכמים וועלען אייביג ניט דערגיין די גרויסע, טבעיות'דיגע אוצרות, וועלכע השי"ת [השם יתברך] האט טובע געווען בארץ, אז הכל הי'[ה] מן העפר, אט אזוי קען קיינער ניט דערגיין די גרויסע אוצרות וואס ליגען אין אידען, וואס זיי זיינען דעם אויבערשטענס ב"ה [ברוך הוא] ארץ חפץ. וסיים הבעש"ט [הבעל שם טוב]: איך וויל מאכען פון אידען, אז זיי זאלען געבען דעם יבול, וואס דעם אויבערשטענס ב"ה [ברוך הוא] א ארץ חפץ קען געבען.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.