ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Vendredi 18 Nissan,1 3ème jour du Omer 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: A’harei Mot, Chichi avec Rachi.
Tehilim: 88-89.
Tanya: והנה כל .. כו' כנ"ל.

Avant Min’ha, on dit "Pata’h Elyahou" mais non "Hodou" (Sidour p.124 / 125).

En 5608 (1848), le Tséma’h Tsédek prononça un maamar sur le verset « Si tu prêtes de l’argent à Mon peuple ».2

Le mot hébraïque kessef ("argent") fait allusion à l’âme, qui éprouve une soif et une envie perpétuelle (kossef) de s’élever, ainsi qu’il est dit : « l’esprit de l’homme monte vers les hauteurs. »3 L'"homme" (adam dans ce verset) désigne ici l’âme juive, car il est dit « vous (Israël) êtes appelés adam ».4

L’âme est prêtée à l’homme et il est écrit : « des jours ont été créés. »5 Le nombre des jours de l’existence est fixé pour chacun. Or, « s’il manque un jour, il manque un habit ».6

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Ce jour est l’anniversaire de la naissance de Rabbi Lévi Its’hak, père du Rabbi Chlita de Loubavitch, en 5638 (1878). À cette date, fut célébrée la circoncision du Rabbi Chlita, en 5662 (1902). Rabbi Lévi Its’hak expliqua alors la signification de ces deux événements.

2.

Ce verset figure dans l’étude du ‘Houmach de ce jour. Chémot 22,24.

3.

Kohelet 3,21.

4.

Yevamot 61a.

5.

Tehilim 139,16.

6.

Les mitsvot que l’homme accomplit pendant sa vie physique constituent les "vêtements" de son âme.

יום ששי יח ניסן, שלשה לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: אחרי מות, ששי עם פירש"י.
תהילים: פח - פט.
תניא: והנה כל .. כו' כנ"ל.


במנחה אין אומרים הודו, אבל אומרים פתח אלי'[הו].
שנת תר"ח אמר הצמח צדק מאמר על פסוק אם כסף תלוה גו', כסף הוא הנשמה, על שם שהיא תמיד בכוסף ותשוקה לעלות למעלה, וכדכתיב רוח האדם היא העולה למעלה, דאדם הם נש"י [נשמות ישראל], אתם קרוים אדם, והנשמה נתונה בהלואה להאדם, וכתיב ימים יוצרו גו', דיש מספר קבוע כו', וחסר יומא חדא חסר לבושא חדא.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.