ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Mardi 15 Nissan, 1er jour de ‘Hag HaMatsot1 (Pessa’h) 5703
Pour le Maror et la ‘Hazeret, notre coutume consiste à placer à la fois du raifort et de la salade sur le plateau du Séder. Le Kiddouch est récité debout.2 La Hagada commence par Hé La’hma.3 En récitant la bénédiction sur le Maror, on pense à la faire porter aussi sur me Maror présent dans le Korekh (consommé entre deux morceaux de Matsa).
Etudes de Torah: ‘Houmach: A’harei Mot, Chelichi avec Rachi.
Tehilim: 77-78.
Tanya: והנה .. '114' ולבושיהן כנ"ל

Mon père (le Rabbi Rachab) écourtait le premier Seder, afin de manger l’Afikomane avant le milieu de la nuit. Il allongeait, en revanche, le second qui commençait à neuf heures du soir et se prolongeait jusqu’à trois ou quatre heures du matin. Alors, il commentait longuement la Hagada.

L’Admour Hazakène a dit :

La Matsa du premier soir est une Nourriture de Foi, celle du second soir, une Nourriture de Guérison. Lorsque la guérison conduit à la foi (« Merci D.ieu, de m’avoir guéri »), on a néanmoins été malade. En revanche, lorsque la foi conduit à la guérison, il s’avère qu’on n’a jamais été malade.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

C’est ainsi que cette fête est appelée dans la Torah, plutôt que "Pessa’h". D.ieu fait ainsi l’éloge des enfants d’Israël, en constatant qu’ils quittèrent l’Égypte à la hâte et ne se demandèrent pas comment ils pourraient assurer leur subsistance dans le désert. Nous même, en revanche, nous parlons de "Pessa’h" afin de prononcer l’éloge de D.ieu, qui "passa au dessus des maisons". Certains considèrent que le nom de Pessa’h fut instauré en souvenir du Temple.

2.

Tout comme le Chabbat ou le Yom Tov.

3.

Et non Ha La’hma.

יום שלישי טו ניסן, א דחג המצות (תש"ג)
למור וחזרת - הן חריין והן סאלאט . קידוש בעמידה. הא לחמא -ההא בצירי. בברכת אכילת מרור מכוונים גם על מרור שבכורך.
שיעורים: חומש: אחרי מות, שלישי עם פירש"י.
תהילים: עז- עח.
תניא: והנה .. '114' ולבושיהן כנ"ל

בסדר הראשון הי'[ה] אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] מקצר בכדי לאכול האפיקומן לפני חצות, אבל בשני היה מאריך. מתחיל לפני שעה ט וגומרו בשעה ג-ד אחר חצות, והי'[ה] מאריך בביאור ההגדה.

אדמו"ר הזקן אמר: מיכלא דמהימנותא - לילה הראשון. מיכלא דאסותא - לילה השני. אז די רפואה בריינגט די אמונה, וואס ער זאגט א דאנק דיר ג-ט פאר מיין רפואה, איז ער דאך געווען קראנק. אבער אז די אמונה בריינגט די רפואה, איז מען לכתחילה ניט קראנק.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.