ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Dimanche 13 Nissan 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: A’harei Mot, Richone avec Rachi.
Tehilim: 69-71.
Tanya: ובעטיפת ציצית - 'נז' לאדונו ומלכו

Hiloula du Tséma’h Tsédek, qui quitta ce monde en 5626 (1866) à Loubavitch, où il fut enterré.

Voici l’une des histoires de mon grand-père (le Rabbi Maharach) :

Le Tséma’h Tsédek commença à rédiger des dissertations érudites sur le Talmud et des commentaires de la ‘Hassidout à l’âge de douze ans.1

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Ce jour est également celui de la Hiloula du Beth Yossef (Rabbi Yossef Karo). Une allusion peut être trouvée à ce fait dans la Meguila (3,12) : "et furent appelés les scribes du roi (le Beth Yossef et le Tséma’h Tsédek), le premier mois, le treizième jour du mois."

יום ראשון יג ניסן (תש"ג)
שיעורים: חומש: אחרי מות, פ' ראשונה עם פירש,י.
תהילים:" סט- עא.
תניא: ובעטיפת ציצית - 'נז' לאדונו ומלכו.


הילולא של כ"ק [כבוד קדושת] הצ"צ [הצמח צדק]. נסתלק שנת תרכ"ו בליובאוויטש, ושם מ"כ [מנוחתו כבוד].
מספורי אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי]: הצ"צ [הצמח צדק] התחיל לכתוב נגלה ודא"ח [ודברי אלקים חיים] בהיותו בן שתים עשרה שנה.

 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.