ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Vendredi 9 Iyar, 24ème jour du Omer 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Emor, Chichi avec Rachi.
Tehilim: 49-54.
Tanya: וז"ש אסף... האצילות

Notre maître, le Baal Chem Tov, a dit : “Chaque chose que l’homme voit ou entend est une instruction pour son comportement dans son service de D.ieu. Telle est l’idée de la avoda : comprendre et discerner en toute chose une manière de servir D.ieu.”

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום שישי ט אייר כד לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: אמור, שישי עם פירש"י.
תהילים: מט-נד.
תניא: וז"ש אסף... האצילות.

מורנו הבעש"ט [הבעל שם טוב] אמר: כל דבר ודבר אשר האדם רואה או שומע, הוא הוראת הנהגה בעבודת השם. וזהו ענין העבודה, להבין ולהשכיל מכל דרך בעבודת השם.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.