ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Jeudi 8 Iyar, 23ème jour du Omer 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Emor, ‘Hamichi avec Rachi.
Tehilim: 44-48.
Tanya: ולכן המשיל... 'סו' בחייהם

Un émissaire ne fait qu’un avec celui qui l’envoie. Ceci est analogue à ce qui est expliqué sur le fait qu’un ange est véritablement appelé du Nom de D.ieu lorsqu’il agit en tant qu’émissaire de D.ieu. Si cela est vrai des anges, à plus forte raison est-ce le cas des âmes.1 De fait, pour l’âme, ce degré d’unité est plus élevé encore, comme cela est expliqué par ailleurs.2

Or, les ‘hassidim sont les émissaires du Rabbi, de l’Admour Hazakène, de sorte que lorsque le ‘hassid accomplit sa mission, il est attaché à lui, et cet attachement englobe toute son existence : c’est un ‘hassid qui marche, un ‘hassid qui mange, un ‘hassid qui dort.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Voir 6 Iyar.

2.

Voir 10 Tamouz.

יום חמישי ח אייר כג לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: אמור, חמישי עם פירש"י.
תהילים: מד-מח.
תניא: ולכן המשיל... 'סו' בחייהם.

א שליח איז דאך איין זאך מיט דעם משלח, - ע"ד [על דרך] המבואר בענין שהמלאך נקרא בשם ה' ממש כשהוא שליח מלמעלה, ומכל שכן נשמות, ומבואר שבנשמות הוא עוד במעלה יתרה. -

והנה חסידים זיינען שלוחים פון רבי'ן, פון אלטען רבי'ן, איז אז מ'טוט, איז מען מקושר, איז דאמאלט איז ער אין אלץ מקושר: עס געהט א חסיד, עסט א חסיד, שלאפט א חסיד.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.