ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Lundi 28 Nissan, 13ème jour du Omer 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Kedochim, Chéni avec Rachi.
Tehilim: 135-139.
Tanya: פרק מד. והנה כל .. 'סג' צפרא כו'

Des ‘Hassidim demandèrent à l’Admour Hazakène : « Quelle est la avoda la plus élevée, l’amour de D.ieu ou l’amour d’Israël ? » Il répondit : « L’amour de D.ieu et l’amour d’Israël sont tous deux gravés dans la néchama, le roua’h et le nefech,1 de chaque Juif. Le verset dit clairement : « Je vous ai aimé, dit l’Eternel. »2 Il en découle que l’amour d’Israël est plus élevé, car on aime ceux que son Bien-Aimé aime. »

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Trois degrés ou aspects de l’âme. L'amour imprègne l'âme à chacun de ses niveaux.

2.

Malachie 1,2.

יום שני כח ניסן, יג לעומר  (תש"ג)
שיעורים: חומש: קדושים, שני עם פירש"י.
תהילים: קלה- קלט.
תניא: פרק מד. והנה כל .. 'סג' צפרא כו'.

החסידים שאלו את אדמו"ר הזקן: איזה עבודה נעלית יותר, אהבת ה' או אהבת ישראל. ויען: אהבת ה' ואהבת ישראל שתיהן כאחת חקוקות בנשמתו רוחו ונפשו של כל אחד מישראל. ומקרא מלא דיבר הכתוב אהבתי אתכם אמר ה', הרי דגדולה אהבת ישראל, דאוהב מה שהאהוב אוהב.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.