ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Vendredi 28 Adar I 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Vayakhel, Chichi.
Tehilim: 135-139.
Tanya: וגם המקורבים - דשבת

Dans le Chema Israël précédant le coucher (Sidour p.118):

  • Ribono Chel Olam (Maître du monde) et Lamenatsea’h (au chef des Chantres) ne sont pas dits pendant le Chabbat et le Yom Tov (Sidour p.122). Mais, on doit les dire, durant les autres jours, même si le Ta’hanoun n’est pas récité.
  • À la fin des trois paragraphes du Chema (Sidour p.120), on dit "Emet" (vrai).
  • "Yaalezou ‘Hassidim", que ceux qui sont vertueux se réjouissent, n’est dit qu’une seule fois. "Hiné Mitato" (voici la couche) et Yevarekhekha (qu’Il te bénisse) sont récités trois fois.
  • Dans le Tikoun ‘Hatsot (prière récitée au milieu de la nuit), on ne dit pas Lamnatsea’h lorsque le Ta’hanoun est omis.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום שישי כח אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויקהל, שישי.
תהלים: קלה-קלט.
תניא: וגם המקורבים - דשבת.

בקריאת שמע שעל המטה רבוש"ע [רבונו של עולם] הריני מוחל וכן למנצח גו' בבוא - א"א [אין אומרים] בשויו"ט [בשבת ויום טוב], אבל צ"ל [צריך לומר] בשאר ימים שא"א [שאין אומרים] בהם תחנון. בסיום הג' פרשיות אומרים תיבת "אמת". יעלזו חסידים - פעם אחת, הנה מטתו - ג"פ [ג' פעמים], יברכך - ג"פ [ג' פעמים]. בתקון חצות א"א [אין אומרים] למנצח גו' בבוא בימים שא"א [שאין אומרים] בהם תחנון.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.