ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Jeudi 27 Adar I 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Vayakheil, ‘Hamichi avec Rachi.
Tehilim: 120-134.
Tanya: אבל מי - '82' אהבת ריעים

Mon père (le Rabbi Rachab) dit:
« La vérité est la voie médiane. S’écarter à droite pour être trop sévère envers soi-même, se trouver des défauts ou des fautes qui ne correspondent pas à la réalité, s’écarter à gauche pour être beaucoup trop indulgent, cacher ses propres défauts, considérer légèrement le service de D.ieu par amour pour soi-même, sont deux voies aussi fausses l’une que l’autre. »

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום חמישי כז אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויקהל, חמישי עם פירש"י.
תהלים: קכ-קלד.
תניא: אבל מי - '82' אהבת ריעים.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] אמר: אמת איז דרך המיצוע, א נטי'ה לימין אויף מחמיר זיין אויף זיך און געפינען אין זיך חסרונות, אדער עניני עבירות, וואס ניט ווי דער אמת איז, אדער א נטי'[ה] לשמאל, מקיל זיין זיך, מכסה זיין אייגענע חסרונות, אדער מקיל זיין אין עניני עבודה מצד אהבת עצמו, זיינען ביידע פאלשע דרכים.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.