ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Chabbat 5 Nissan 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Tazria, Chevii avec Rachi.
Tehilim: 29-34.
Tanya: פרק מ. אך -'נה' באריכות.

Dans le paragraphe Retsé (Sidour p.91) du Birkat Hamazone (bénédiction qui suit le repas), on dit Baal hayéchouot ouvaal hane’hamot, "le Maître du salut et le maître de la consolation", baal la première fois, vaal la seconde.

Mon grand-père (le Rabbi Maharach) expliqua le commentaire de nos Sages selon lequel « Ce n’est pas l’endroit de l’homme qui l’honore, mais c’est lui qui honore son endroit ».1 Il indiqua que le mot kavod a deux significations :

Il peut être rapproché de kaved, le foie, ainsi qu’il est dit (Chemot 7, 14) : "le cœur du Pharaon est kaved".2 Son cœur était devenu comme un foie (froid, insensible). Par ailleurs, kavod, honneur, désigne le dévoilement d’une Lumière céleste transcendante.

C’est ainsi que doit être compris ce passage :

« Ce n’est pas l’endroit de l’homme qui l’honore », qui le refroidit, le rend insensible. Bien au contraire, « c’est lui qui honore son endroit », car il possède la force nécessaire pour l’éclairer par la lumière de la Torah et du service de D.ieu.

Lorsqu’une âme s’introduit dans un corps, on lui fait jurer d’être un Juste. Ce serment a pour but de la rassasier d’intenses forces lui permettant de mener à bien la mission qui lui est confiée à l’occasion de cette descente (dans le monde matériel). Ce qui est vrai pour la descente de l’âme s’applique dans les mêmes termes à chacun, quel que soit l’endroit où il se trouve.3

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

NOTES
1.

Taanit 21b.

2.

Chemot 7,14.

3.

Chaque Juif a donc la force d’illuminer son entourage, l’endroit où il se trouve.

שבת ה ניסן (תש"ג)
שיעורים: חומש: תזריע שביעי עם פירש,י.
תהילים: כט- לד.
תניא: פרק מ. אך -'נה' באריכות.

ברצה דברהמ"ז [דברכת המזון] אומרים "בעל הישועות" - בית דגושה "ובעל הנחמות" - בית רפוי'[ה].
אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] אמר במרז"ל [במאמר רבותינו זכרונם לברכה] לא מקומו של אדם מכבדו אלא אדם מכבד את מקומו, כבוד יש בו שני פירושים: לשון כבדא כמרז"ל [כמאמר רבותינו זכרונם לברכה] כבד לב פרעה נעשה לבו ככבד. ולשון כבוד, גילוי אור מקיף נעלה. וזהו: לא מקומו של אדם מכבדו כלומר מקררו, אלא אדם מכבד את מקומו, שניתן לו כח ועוז להאיר את מקומו באור תורה ועבודה. כשם דבירידת הנשמה בגוף משביעים אותו תהא צדיק, דשבועה זו הוא ענין השובע בכחות נעלים שתוכל להשלים כונת ירידתה, הנה כן הוא בכל אדם ואדם במקום שהוא.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.