ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Vendredi 4 Nissan 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Tazria, Chichi avec Rachi.
Tehilim: 23-28.
Tanya: וכשעוסק .. כמ"ש בזהר


La avoda d’un commerçant se décrit en deux points principaux :

1) La avoda sur soi-même : pendant son activité, durant les moments libres, se trouvant, par exemple, dans son magasin, il apprendra une Michna ou deux, un chapitre de Tanya. Il connaîtra par coeur quelques paroles de la Torah, ‘Houmach, Michna, Tehilim, Tanya, afin de les réciter lorsqu’il marche dans la rue ou se trouve au marché.

2) La avoda envers les autres : lors de discussions commerciales, il introduira une ouverture dans la conversation pour y inclure une histoire ayant un contenu à retenir; il trouvera le moyen de souligner l’importance de l’étude ou d’autres activités similaires.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום ששי ד ניסן (תש"ג)
שיעורים: חומש: תזריע, ששי עפ פירש"י.
תהילים : כג- כח.
תניא : וכשעוסק .. כמ"ש בזהר.

עבודת בעלי עסקים מתחלקת לשני סעיפים עיקרים:
א) העבודה עם עצמו. בעת עסקו ממש בשעה הפנוי'[ה], בישבו בחנות וכדומה, ילמוד משנה משניות פרק תניא, ויהי לו איזה דברי תורה, כמו חומש משניות תניא, שיהי'[ה] בקי בהם בעל פה, למען שיוכל לחזור עליהם בהלכו ברחוב, בשוק וכדומה.
ב) העבודה עם זולתו. בעת הדבור בעניני עסק יסבב הדבור לספר איזה ספור תוכני, ולמצוא עילה וסיבה לעורר ע"ד [על דבר] למוד וכיוצא בזה.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.