ב"ה

Étude quotidienne: Hayom Yom

Montrer le texte en :
Mercredi 26 Adar I 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Vayakheil, Revi'i.
Tehilim: 119, 97 to end.
Tanya: ומ"ש בגמרא - '82' חרדים.

C’est avec trois instruments du service divin, l’amour de D.ieu, l’amour de la Torah et l’amour d’Israël, que les jeunes se consacrant à l’étude de la Torah doivent se présenter pour assumer la mission qui leur est confiée dans la vigne de l’Éternel, D.ieu des armées célestes. Celle-ci consiste à rapprocher les coeurs de leurs frères de l’accomplissement des Préceptes matériels, à leur permettre de fixer un temps pour l’étude. Ils s’y consacreront sans tenir aucun compte de la douleur que provoque l’antagonisme entre les différentes factions. La vérité incontournable est que le coeur juif est une source d’eau vive. Une "alliance" a été conclue avec le travail et l’effort: ils ne se révèlent jamais inutiles.

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום רביעי כו אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויקהל, רביעי.
תהלים: קיט, מה - לא שכחתי.
תניא: ומ"ש בגמרא - '82' חרדים.

בשלשה כלי שרת - אהבת ה', אהבת התורה, אהבת ישראל - צריכים צעירים בני תורה לגשת לעבוד בכרם ה' צבאות, לקרב לב אחיהם לקיום מצות מעשיות וקביעות עתים לתורה - מבלי התחשב עם מחלת המפלגות. והאמת הגמור הוא, אשר לב ישראל הוא מעין מקור מים חיים, וברית כרותה לעבודה ותעמולה שאינן חוזרות ריקם.

Vendredi 26 Adar Chéni 5703
Etudes de Torah: ‘Houmach: Chemini, Chichi avec Rachi.
Tehilim: 119, 97 to end.
Tanya: כי מי - בנפשותינו כנז"ל.

Tout ce qui est sacré pour le peuple du D.ieu d’Avraham, ce qui est fondamental pour la Maison d’Israël, donner naissance à une génération droite et la former, manger cachère, respecter la pureté et la sainteté du Chabbat fut donné, par notre D.ieu puissant et redoutable, aux femmes juives afin qu’elles gardent ces principes et les respectent.
À la femme qui s’acquitte de son devoir et remplit son rôle dans la vie familiale, assume la conduite de la maison et une éducation conforme à la Torah, s’appliquent les termes du verset (Michlei 14,1) : « La sagesse de la femme bâtit sa maison. »

Compilé par le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Mena'hem Mendel Schneerson, de mémoire bénie, en 5703 (1942) à partir des discours et des lettres du sixième Rabbi, Rabbi Yossef Its'hak Schneerson, de mémoire bénie.

יום שישי כו אדר שני (תש"ג)
שיעורים: חומש: שמיני, עם פירש"י.
תהלים: קיט, מה - לא שכחתי.
תניא: כי מי - בנפשותינו כנז"ל.

כל הקדוש בעם אלקי אברהם ויסוד בית ישראל, בהעמדת דור ישרים וחנוכם, בכשרות האוכל, ואצילות טוהר קדושת השבת, מסר ונתן השם הנכבד והנורא על ידי נשי ישראל לשמרם ולעבדם.
האשה אשר תמלא חובתה ותעודתה בחיי המשפחה, בהנהגת הבית ובחנוך על פי התורה, עליה הכתוב אומר חכמות נשים בנתה ביתה.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Au sujet de l'éditeur
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.